ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง ทักษะที่พึงประสงค์ของกำลังคนในสาขาเกษตรสมัยใหม่ การตลาดดิจิทัล และท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ปี พ.ศ. 2565

     เพื่อการดำเนินการตามปรัชญาการอุดมศึกษาไทยและระบบอุดมศึกษาใหม่ด้านการสร้างบัณฑิต และพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ ตอบสนอง ความต้องการในการพัฒนาของทั้งภาครัฐและเอกชน โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ในปัจจุบันและอนาคต ผ่านข้อมูลการวิจัยด้านทักษะที่พึงประสงค์จากภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษานำไปใช้ เป็นแนวทางในการจัดทำหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการฝึกอบรม เพื่อเสริมสร้างทักษะและสมรรถนะแก่ผู้เรียน

     อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 10 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยความเห็นชอบของ คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2565 จึงประกาศทักษะและสมรรถนะที่พึงประสงค์ของกำลังคนในสาขาเกษตรสมัยใหม่ การตลาดดิจิทัล และท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ดังต่อไปนี้

1. ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา

2. ในประกาศนี้

    2.1 ทักษะของสาขาเกษตรสมัยใหม่ ทักษะที่พึงประสงค์ของผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่ ที่มีการใช้เทคโนโลยีและการบริหารจัดการ เพื่อการดำเนินธุรกิจเกษตรอย่างทันยุคสมัย มีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ มีการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีนวัตกรรมมาแก้ปัญหาในการผลิต มีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทำให้ผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น เป็นการเพาะปลูกหรือการผลิตที่พิจารณาทั้งห่วงโซ่อุปทาน ....

    2.2 ทักษะของสาขาการตลาดดิจิทัล ทักษะที่พึงประสงค์ของผู้ประกอบการธุรกิจ ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างช่องทางจำหน่ายสินค้าและบริการผ่านทางออนไลน์ และนำหลักการ เทคนิค และเครื่องมือการตลาดดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ การวางแผนและการตัดสินใจในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและศักยภาพของการจำหน่ายสินค้าและบริการ ....

    2.3 ทักษะของสาขาท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ทักษะที่พึงประสงค์ของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ซึ่งมีคุณสมบัติสอดคล้อง ตามข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals: ASEAN MRA) ....

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 139 ตอนพิเศษ 293 ง (16 ธันวาคม พ.ศ. 2565) หน้า 16-24

https://rkj.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/293/t_0016.pdf