ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมการขนส่งทางบก เรื่อง หลักสูตรการอบรมความรู้เกี่ยวกับการขับรถและวินัยจราจร พ.ศ. 2565

     โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักสูตรการอบรมความรู้เกี่ยวกับการขับรถและวินัยจราจรสำหรับใช้ในการอบรมผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่ซึ่งถูกตัดคะแนนความประพฤติในการขับรถหรือถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก เพื่อประโยชน์ในการควบคุมความประพฤติของผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่ให้เกิดความปลอดภัยในการจราจร ในกรณีที่ผู้ขับขี่กระทำความผิดตามกฎหมาย ว่าด้วยการจราจรทางบกหรือกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับรถหรือการใช้ทาง

    อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 142/3 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2562 ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและอธิบดีกรมการขนส่งทางบก จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

“ผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ซึ่งถูกตัดคะแนนความประพฤติในการขับรถ หรือถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ตามมาตรา 142/1 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2562

“หลักสูตรการอบรมความรู้เกี่ยวกับการขับรถและวินัยจราจร” หมายความว่า การอบรมและการทดสอบให้กับผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่เพื่อขอคืนคะแนน

“การอบรม” หมายความว่า การอบรมภาคทฤษฎีตามวิชาที่กำหนด

“การทดสอบ” หมายความว่า การทดสอบข้อเขียนเพื่อวัดความรู้ความสามารถภายหลังการอบรม

“ผลการอบรมและการทดสอบ” หมายความว่า ข้อมูลผลการอบรมของผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่ที่ผ่านการอบรมและผ่านการทดสอบจากกรมการขนส่งทางบกหรือโรงเรียนสอนขับรถที่กรมการขนส่งทางบกรับรอง โดยบันทึกผ่านระบบสารสนเทศของกรมการขนส่งทางบก หรือดำเนินการในรูปแบบอื่น ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด เพื่อคืนคะแนนความประพฤติในการขับรถ

....

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 139 ตอนพิเศษ 293 ง (16 ธันวาคม พ.ศ. 2565) หน้า 28-31

https://rkj.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/293/t_0028.pdf