ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง ค่าเฉลี่ยแบบเคลื่อนที่สำหรับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการให้บริการ ในการประกอบกิจการไฟฟ้า ประเภทใบอนุญาตระบบจำหน่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2565

    โดยที่เป็นการสมควรกำหนดค่าเฉลี่ยแบบเคลื่อนที่ (Moving Average) สำหรับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการให้บริการในการประกอบกิจการไฟฟ้า ประเภทใบอนุญาตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อส่งเสริมให้มีบริการด้านพลังงานอย่างเพียงพอ และพัฒนาการให้บริการของผู้รับใบอนุญาตให้มีประสิทธิภาพ อันเป็นการคุ้มครองประโยชน์ให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้า อาศัยอำนาจตามความในข้อ 5 วรรคสองของระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยมาตรฐานคุณภาพการให้บริการในการประกอบกิจการไฟฟ้า ประเภทใบอนุญาตระบบจำหน่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2564 และมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ในการประชุมครั้งที่ 49/2565 (ครั้งที่ 816) เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง ค่าเฉลี่ยแบบเคลื่อนที่สำหรับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการให้บริการในการประกอบกิจการไฟฟ้า ประเภทใบอนุญาตระบบจำหน่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2565”

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับแก่ผู้รับใบอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟ้า ประเภทใบอนุญาตระบบจำหน่ายไฟฟ้า

ข้อ 4 ให้ผู้รับใบอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟ้า ประเภทใบอนุญาตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ใช้ค่าเฉลี่ยแบบเคลื่อนที่ (Moving Average) ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เป็นเกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ข้อ 5 ให้ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงานเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ และคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานให้เป็นที่สุด

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 139 ตอนพิเศษ 293 ง (16 ธันวาคม พ.ศ. 2565) หน้า 32 (ท้ายประกาศ 3 หน้า)

https://rkj.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/293/t_0032.pdf