ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าตามความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2565

     ตามที่ได้มีประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าตามความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดหลักเกณฑ์การออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Certificate of Origin - Form RCEP) และรายชื่อประเทศสมาชิกภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership: RCEP) ที่สามารถใช้หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Form RCEP) ประกอบการส่งออกเพื่อใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร นั้น

     บัดนี้ คณะกรรมการร่วมภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP Joint Committee: RJC) ได้มีมติรับรองกฎเฉพาะรายสินค้า (Product Specific Rules: PSRs) ระบบฮาร์โมไนซ์ ฉบับปี ค.ศ. 2022 (HS 2022) เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 และมีมติรับรองหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Form RCEP) ฉบับแก้ไข ซึ่งได้แก้ไขถ้อยคำใน Overleaf Notes เพื่อรองรับการใช้กฎเฉพาะรายสินค้า ฉบับปี ค.ศ. 2022 (HS 2022) ในการประชุมคณะกรรมการร่วมภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RJC) ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 เพื่อให้การออกหลักฐานการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Proof of Origin) ในส่วนของการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Form RCEP) ภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) เป็นไปด้วยความถูกต้องสอดคล้องกับประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าตามความตกลงทางการค้าระหว่างประเทศหรือการปฏิบัติทางการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 และประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การขอรับหนังสือสำคัญการส่งออก - นำเข้าสินค้า โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2554 อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

1. ให้ยกเลิกกฎเฉพาะรายสินค้า (Product Specific Rules: PSRs ) ฉบับปี ค.ศ. 2012 (HS 2012) ตามภาคผนวก ง ของประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าตามความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และให้ใช้กฎเฉพาะรายสินค้า (Product Specific Rules: PSRs ) ฉบับปี ค.ศ. 2022 (HS 2022 ) ตามภาคผนวก ก ท้ายประกาศนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

2. ให้ยกเลิกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Form RCEP ) ตามภาคผนวก ค ของประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าตามความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 และให้เริ่มใช้หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Form RCEP) ตามภาคผนวก ข ท้ายประกาศนี้ ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป ....

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 139 ตอนพิเศษ 302 ง (26 ธันวาคม พ.ศ. 2565) หน้า 34-35 (ท้ายประกาศ 142 หน้า)

https://rkj.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/302/t_0034.pdf