ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าตามความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2565

      ตามที่ได้มีประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าตามความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดหลักเกณฑ์การออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Certificate of Origin - Form RCEP) และรายชื่อประเทศสมาชิกภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ที่สามารถใช้หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Form RCEP) ประกอบการส่งออกเพื่อใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร นั้น

    เนื่องจากสาธารณรัฐอินโดนีเซียได้แจ้งต่อสำนักเลขาธิการอาเซียน เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ว่าได้ดำเนินการตามกระบวนการภายในประเทศที่จำเป็นสำหรับการมีผลใช้บังคับของความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) เรียบร้อยแล้ว ซึ่งส่งผลให้ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) จะมีผลบังคับใช้กับสาธารณรัฐอินโดนีเซียตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป เพื่อให้การออกหลักฐานการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Proof of Origin) ในส่วนของการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Certificate of Origin - Form RCEP) ภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) เป็นไปด้วยความถูกต้องสอดคล้องกับประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าตามความตกลงทางการค้าระหว่างประเทศหรือการปฏิบัติทางการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 และประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การขอรับหนังสือสำคัญการส่งออก - นำเข้าสินค้าโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

    อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

   ให้ยกเลิกรายชื่อประเทศที่ได้รับสิทธิยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement: RCEP) ในภาคผนวก ก ท้ายประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าตามความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 และประกาศกรมค้าต่างประเทศ เรื่อง การออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าตามความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2565 และให้ใช้ภาคผนวก ก ท้ายประกาศนี้แทน

  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป ....

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 139 ตอนพิเศษ 302 ง (26 ธันวาคม พ.ศ. 2565) หน้า 36-37 (ท้ายประกาศ 1 หน้า)

https://rkj.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/302/t_0036.pdf