กฎกระทรวงกำหนดแบบเครื่องหมายคำรับรองเครื่องชั่งตวงวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565

     อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง และมาตรา 30 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้  

     ให้ยกเลิกความในข้อ 3 แห่งกฎกระทรวงกำหนดแบบเครื่องหมายคำรับรองเครื่องชั่งตวงวัด พ.ศ. 2560 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 3 เครื่องหมายคำรับรองตามข้อ 2 มี 5 ชนิด ดังต่อไปนี้

(1) ชนิดตราตอกประทับ ให้ทำเป็นตรานูนเมื่อประทับลงบนเครื่องชั่งตวงวัดแล้ว ทำให้เกิดเป็นรอยรูปของเครื่องหมายคำรับรอง

(2) ชนิดคีมบีบประทับ ด้านหนึ่งเป็นตราเครื่องหมายคำรับรอง อีกด้านหนึ่งเป็นหมายเลขประจำคีมบีบประทับของสำนักงานกลาง ให้ทำเป็นตราร่องทั้งสองด้าน ซึ่งเมื่อประทับลงบนที่ประทับตราเครื่องหมายคำรับรองของเครื่องชั่งตวงวัดแล้ว ทำให้เกิดเป็นรอยนูนรูปของเครื่องหมายคำรับรองและหมายเลขนั้น

(3) ชนิดแถบผนึก ต้องทำให้แถบผนึกติดแน่นบนเครื่องชั่งตวงวัดในลักษณะที่ถ้าแกะออกแล้ว แถบผนึกดังกล่าวต้องขาดแยกออกจากกันหรือชำรุดหรือเสียสภาพเดิมจนไม่สามารถใช้ได้อีก

(4) ชนิดฉลุพ่นทราย ให้ทำเป็นฉลุเป็นตราเครื่องหมายคำรับรองใช้สำหรับพ่นทรายผ่านรอยฉลุ ทำให้เกิดเป็นรูปของเครื่องหมายคำรับรองบนผิวของเครื่องชั่งตวงวัด

(5) ชนิดซีล (Seal) ให้ด้านบนของซีลมีตราเครื่องหมายคำรับรองและหมายเลขลำดับของซีลกำกับไว้ โดยเครื่องหมายคำรับรองและหมายเลขลำดับของซีลต้องอ่านง่าย ชัดเจน ลบเลือนยาก และไม่สามารถทำลายซีลได้โดยง่าย

เครื่องหมายคำรับรองตามวรรคหนึ่ง ให้มีขนาดตามความเหมาะสมของขนาดเครื่องชั่งตวงวัด”

หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันมีเครื่องผนึกรูปแบบใหม่ คือ ชนิดซีล (Seal) ซึ่งมีความคงทน แข็งแรง รวมทั้งสามารถตรวจสอบ ติดตามเครื่องชั่งตวงวัดที่ได้รับการตรวจสอบและให้คำรับรองจากพนักงานเจ้าหน้าที่ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และสามารถป้องกันการแก้ไข หรือดัดแปลงเครื่องชั่งตวงวัดได้โดยง่าย สมควรที่จะได้นำมากำหนดให้ใช้เป็นเครื่องหมายคำรับรอง ชนิดซีล (Seal) โดยแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงกำหนดแบบเครื่องหมายคำรับรองเครื่องชั่งตวงวัด พ.ศ. 2560 ให้ครอบคลุมแบบเครื่องหมายคำรับรองดังกล่าว จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 139 ตอน 79 ก (27 ธันวาคม พ.ศ. 2565) หน้า 3-5

https://rkj.soc.go.th/DATA/PDF/2565/A/079/t_0003.pdf