ระเบียบกรมวิทยาศาสตร์บริการ ยกเลิกระเบียบกรมวิทยาศาสตร์บริการว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2565

     โดยที่กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 ได้มีการกำหนดแบ่งส่วนราชการ หน้าที่และอำนาจส่วนราชการกรมวิทยาศาสตร์บริการใหม่ ประกอบกับระเบียบกรมวิทยาศาสตร์บริการ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2550 ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว จึงสมควรยกเลิกระเบียบกรมวิทยาศาสตร์บริการดังกล่าว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ จึงให้ยกเลิกระเบียบกรมวิทยาศาสตร์บริการ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2550

    ทั้งนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 140 ตอนพิเศษ 1 ง (3 มกราคม พ.ศ. 2566) หน้า 7

https://rkj.soc.go.th/DATA/PDF/2566/E/001/t_0007.pdf