ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน ตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ พ.ศ. 2565

     โดยที่กรมสรรพสามิตได้ดำเนินนโยบายตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับสิทธิไว้ตามประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับสิทธิตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ลงวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2565 ซึ่งเมื่อผ่านกระบวนการยื่นคำขอการพิจารณาตรวจสอบ และการอนุมัติให้ได้รับเงินอุดหนุนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้แล้ว ความในข้อ 12 วรรคสอง ของประกาศกรมสรรพสามิตดังกล่าวได้กำหนดให้ดำเนินการจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นรายไตรมาส ดังนั้น เพื่อให้การควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุนตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่กรมสรรพสามิตได้รับการจัดสรรตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ มีความสอดคล้องกับหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ ว 126 ลงวันที่ 7 กันยายน 2548 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน ที่กำหนดให้หัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณกำหนดระเบียบภายในควบคุมการใช้จ่ายเงินเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ขอตั้งงบประมาณ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 อธิบดีกรมสรรพสามิต จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน ตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ พ.ศ. 2565”

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ 3 ในระเบียบนี้

“เงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน” หมายความว่า เงินงบประมาณที่กรมสรรพสามิตได้รับการจัดสรรจากสำนักงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ เพื่อใช้ดำเนินการจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์

“ผู้มีสิทธิได้รับเงินอุดหนุน” หมายความว่า ผู้ได้รับสิทธิตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ได้ยื่นคำขอรับเงินอุดหนุน ซึ่งผ่านการพิจารณาตรวจสอบของคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และพิจารณาการขอรับสิทธิตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ตามคำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 81/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และพิจารณาการขอรับสิทธิตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 และอธิบดีกรมสรรพสามิตหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมสรรพสามิตมอบหมายได้อนุมัติให้เป็นผู้ได้รับเงินอุดหนุน ตามความในข้อ 12 ของประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับสิทธิตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ลงวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2565 แล้ว

“บัญชีเงินฝากเงินอุดหนุน” หมายความว่า บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาราชวัตรประเภทออมทรัพย์ และประเภทกระแสรายวัน ชื่อบัญชี “เงินอุดหนุนตามมาตรการสนับสนุน การใช้ยานยนต์ไฟฟ้า” ที่กรมสรรพสามิตเปิดไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการรับฝากเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุนที่ได้รับจากกรมบัญชีกลางเพื่อเบิกจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินอุดหนุน

ข้อ 4 ให้สำนักบริหารการคลังและรายได้มีหน้าที่ดำเนินการในฐานะหน่วยงานผู้ขอเบิกเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน โดยการส่งคำขอเบิกไปยังกรมบัญชีกลาง ตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน ในจำนวนตามที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณ เมื่อได้รับอนุมัติให้เบิกแล้ว กรมบัญชีกลางจะนำส่งเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุนฝากเข้าบัญชีเงินฝากเงินอุดหนุนประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 473-0-22979-7 .....

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 140 ตอนพิเศษ 1 ง (3 มกราคม พ.ศ. 2566) หน้า 2-4

https://rkj.soc.go.th/DATA/PDF/2566/E/001/t_0002.pdf