ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : ยางแผ่นรมควันเกรดพรีเมียม ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551

     ด้วยคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร เห็นสมควรก าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ยางแผ่นรมควันเกรดพรีเมียม ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 เพื่อส่งเสริมสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพมาตรฐาน และปลอดภัย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 มาตรา 15 วรรคสอง และมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติ มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 ประกอบมติคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร ในการประชุม ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงออกประกาศกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : ยางแผ่นรมควันเกรดพรีเมียม มาตรฐานเลขที่ มกษ. 5706 -2565 ไว้เป็นมาตรฐานทั่วไป ดังมีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ ....

ขอบข่าย : มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ครอบคลุมยางแผ่นรมควันเกรดพรีเมียม (Ribbed Smoked Sheets - Premium grade; RSS - P) สำหรับใช้เป็นวัตถุดิบในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยางที่มีคุณภาพ

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 139 ตอนพิเศษ 303 ง (27 ธันวาคม พ.ศ. 2565) หน้า 8 (ท้ายประกาศ 29 หน้า)

https://rkj.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/303/t_0008.pdf