ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดให้ยาและเวชภัณฑ์ วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทที่ใช้ในทางการแพทย์เป็นมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน พ.ศ. 2565

    โดยที่เป็นการสมควรก าหนดประเภทยาและเวชภัณฑ์ วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทที่ใช้ในทางการแพทย์ เป็นมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน เพื่อประโยชน์ในการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อม อาศัยอ านาจตามความในข้อ 8 (4) และ (6) แห่งกฎกระทรวงการจัดการมูลฝอยเป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน พ.ศ. 2563 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ก าหนดให้ยาและเวชภัณฑ์ วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทที่ใช้ในทางการแพทย์เป็นมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน พ.ศ. 2565”

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดสามร้อยหกสิบห้าวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้ยาและเวชภัณฑ์ ดังต่อไปนี้ เป็นมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน

(1) ยาที่หมดอายุการใช้ เสื่อมสภาพ หรือไม่ประสงค์จะใช้แล้ว

(2) เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ได้แก่ วัสดุการแพทย์ วัสดุทันตกรรม วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ วัสดุเอกซเรย์ วัสดุอื่น ๆ ที่ใช้ในทางการแพทย์ และหมายความรวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้กับผู้ป่วยเฉพาะราย

(3) เวชภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพหรือใช้การไม่ได้และไม่อาจใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์แล้ว รวมถึงเศษของเสียที่เกิดจากการใช้เวชภัณฑ์ที่มีโลหะหนักเป็นส่วนประกอบ เช่น ปรอท อะมัลกัม

ข้อ 4 วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทที่ใช้ในทางการแพทย์ ที่เสื่อมสภาพหมดอายุการใช้งานหรือไม่ประสงค์จะใช้แล้ว เป็นมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 140 ตอนพิเศษ 24 ง (2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566) หน้า 35

https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/140D024S0000000003500.pdf