ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรการควบคุมการขนมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน พ.ศ. 2565

    โดยที่เป็นการสมควรก าหนดมาตรการควบคุมการขนมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนเพื่อป้องกันการลักลอบทิ้งลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน การแตกหักของมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน และการรั่วไหลของสารเคมีที่ออกมาจากมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน อาศัยอ านาจตามความในข้อ 16 (2) แห่งกฎกระทรวงการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน พ.ศ. 2563 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรการควบคุมการขนมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน พ.ศ. 2565”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามร้อยหกสิบห้าวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ในประกาศนี้ “มูลฝอย” หมายความว่า มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน “เอกสารกำกับการขนมูลฝอย” หมายความว่า เอกสารที่ผู้ขนมูลฝอยออกให้ราชการส่วนท้องถิ่นที่เป็นผู้เก็บรวบรวมมูลฝอย ผู้ขนมูลฝอย และผู้กำจัดมูลฝอย เพื่อเป็นหลักฐานในการมอบหมายให้ขนส่งมูลฝอยในความครอบครองของตนจากที่แห่งหนึ่งไปยังที่อีกแห่งหนึ่ง
ข้อ 4 ในการขนมูลฝอยจากภาชนะรองรับมูลฝอยหรือจุดแยกทิ้งมูลฝอย ไปยังสถานที่พักรวมมูลฝอย หรือจากสถานที่พักรวมมูลฝอยที่หนึ่งไปยังสถานที่พักรวมมูลฝอยอีกที่หนึ่ง ผู้ขนมูลฝอยต้องจัดให้มีมาตรการควบคุมกำกับการขนมูลฝอย เพื่อป้องกันการลักลอบทิ้ง การแตกหัก และการรั่วไหลของสารเคมีที่ออกมาจากมูลฝอย ดังนี้ (1) บันทึกปริมาณหรือน้ำหนักแยกตามประเภทมูลฝอยทุกครั้งที่ทำการขนไปยังสถานที่พักรวมมูลฝอย (2) ควบคุมดูแลสุขลักษณะการเก็บและขนมูลฝอย ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน ......

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 140 ตอนพิเศษ 24 ง (2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566) หน้า 36-38

https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/140D024S0000000003600.pdf