ประกาศคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2566 - 2570)

   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัตินโยบายการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2561 คณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2566 จึงออกประกาศกำหนดแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2566 - 2570)”

ข้อ 2 แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2566 - 2570) ให้เป็นไปตามท้ายประกาศนี้

ข้อ 3 ให้หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2566 - 2570) ท้ายประกาศนี้ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปโดยบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด

ข้อ 4 ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีหน้าที่ให้คำแนะนำแก่หน่วยงานของรัฐเพื่อจัดทำแผนงานหรือดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2566 - 2570) ท้ายประกาศนี้

ข้อ 5 ประกาศนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ....

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 140 ตอนพิเศษ 75 ง (30 มีนาคม พ.ศ. 2566) หน้า 27 (ท้ายประกาศ 189 หน้า)

https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/140D075S0000000002700.pdf