ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าผลไม้จากสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. 2566

  โดยที่เป็นการสมควรประกาศเงื่อนไขการนำเข้าผลไม้จากสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อให้สอดคล้องกับพิธีสารระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทยและสำนักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 (2) และมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 อธิบดีกรมวิชาการเกษตร โดยคำแนะนำของคณะกรรมการกักพืช จึงออกประกาศเงื่อนไขการนำเข้าผลไม้จากสาธารณรัฐประชาชนจีนไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าผลไม้จากสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. 2566”

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 3 ในประกาศนี้

“ผู้นำเข้า” หมายความว่า ผู้นำเข้าผลไม้จากสาธารณรัฐประชาชนจีนมายังราชอาณาจักรไทย

“ผลไม้” หมายความว่า ผลสดของผลไม้ตามบัญชีรายชื่อที่ประกาศในเว็บไซต์ของกรมวิชาการเกษตร (www.doa.go.th)

ข้อ 4 ใบอนุญาตนำเข้า (1) ต้องมีใบอนุญาตนำเข้าซึ่งออกให้โดยกรมวิชาการเกษตร (2) การยื่นคำขอใบอนุญาตนำเข้าให้ยื่นผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมวิชาการเกษตร

ข้อ 5 วิธีการขนส่ง ต้องส่งผลไม้จากสาธารณรัฐประชาชนจีนไปยังราชอาณาจักรไทย ในลักษณะสินค้าขนส่ง ดังต่อไปนี้ (1) ทางบกผ่านประเทศที่สามให้เป็นไปตามจุดนำเข้าและจุดส่งออกที่ประกาศในเว็บไซต์ของกรมวิชาการเกษตร (www.doa.go.th) (2) ทางน้ำ (3) ทางอากาศ

ข้อ 6 ผู้นำเข้าผลไม้จากสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้ามาในราชอาณาจักรไทยต้องปฏิบัติตามประกาศกรมวิชาการเกษตรว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการนำเข้าหรือนำผ่านซึ่งสิ่งต้องห้าม สิ่งกำกัดและสิ่งไม่ต้องห้าม ......

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 140 ตอนพิเศษ 49 ง (2 มีนาคม พ.ศ. 2566) หน้า 16-19

https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/140D049S0000000001601.pdf