ประกาศสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการรายงานผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ผู้ให้ทุนเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2565

  โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการรายงานผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ผู้ให้ทุนเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 ประกอบกับมติที่ประชุมสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการรายงานผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ผู้ให้ทุนเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2565”

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 3 ในประกาศนี้ “ผู้ให้ทุนซึ่งเป็นเจ้าของ” หมายความว่า ผู้ให้ทุนซึ่งเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม

ข้อ 4 เพื่อประโยชน์ในการใช้ผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้เกิดประโยชน์ ให้ผู้ให้ทุนซึ่งเป็นเจ้าของรายงานข้อมูลเกี่ยวกับผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่อคณะกรรมการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งรายงานตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามแบบที่คณะกรรมการกำหนด โดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อมูล ดังต่อไปนี้

(1) ชื่อและรายละเอียดของผลงานวิจัยและนวัตกรรม

(2) ชื่อหน่วยงานของรัฐผู้ให้ทุนซึ่งเป็นเจ้าของ

(3) ชื่อผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

(4) รายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิในการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ทั้งนี้ หากไม่มีการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ให้ระบุถึงเหตุผลรวมทั้งปัญหาหรืออุปสรรคที่ทำให้ไม่มีการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าว

(6) รายได้หรือประโยชน์ตอบแทนอื่นที่ได้รับจากการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

ข้อ 5 เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่อสาธารณะ ให้ผู้ให้ทุนซึ่งเป็นเจ้าของเผยแพร่ข้อมูลรายงานที่ได้ยื่นต่อคณะกรรมการตามข้อ 4 ผ่านทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือช่องทางอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนดซึ่งประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกและไม่เสียค่าใช้จ่าย เว้นแต่เป็นข้อมูลที่มีกฎหมายห้ามเปิดเผยหรือคุ้มครองให้ไม่ต้องเปิดเผย ให้ผู้ให้ทุนซึ่งเป็นเจ้าของแก้ไขปรับปรุงข้อมูลตามวรรคหนึ่งให้เป็นปัจจุบันตลอดเวลา .....

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 140 ตอนพิเศษ 50 ง (3 มีนาคม พ.ศ. 2566) หน้า 30-31

https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/140D050S0000000003000.pdf