ประกาศกรมประมง เรื่อง มาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง และหลักเกณฑ์ในการออกหนังสือรับรอง พ.ศ. 2566

   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 98 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 อธิบดีกรมประมง ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิก ประกาศกรมประมง เรื่อง มาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง และหลักเกณฑ์ในการออกหนังสือรับรอง พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ข้อ 2 ในประกาศนี้

“มาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง” หมายความว่า มาตรฐานสุขอนามัยในการดูแลและการเก็บรักษาสัตว์น้ำในเรือประมง

“คำขอ” หมายความว่า คำขอรับหนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมงตามแบบ สร.1 แนบท้ายประกาศนี้

“หนังสือรับรอง” หมายความว่า หนังสือที่กรมประมงออกให้เพื่อรับรองว่าเรือประมงลำนั้นมีมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมงตามแบบ สร.3 แนบท้ายประกาศนี้

“เจ้าของเรือ” หมายความว่า ผู้มีกรรมสิทธิ์ในเรือประมง

“เรือประมง” หมายความว่า เรือประมงพาณิชย์ที่ใช้เครื่องมือประมงในการจับสัตว์น้ำและเก็บรักษาสัตว์น้ำไว้ในเรือ และให้หมายรวมถึงเรือประมงนอกน่านน้ำด้วย

“ผู้มีอำนาจลงนาม” หมายความว่า ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ประมงจังหวัด ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเล ภายในเขตท้องที่ที่รับผิดชอบ

“ผู้ตรวจสอบประเมิน” หมายความว่า นักวิชาการประมง เจ้าพนักงานประมง หรือเจ้าพนักงานสื่อสาร สังกัดกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเล สำนักงานประมงจังหวัด กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต และบุคคลอื่นที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบประเมินตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีกำหนด ซึ่งผ่านการอบรมทางด้านมาตรฐานสุขอนามัยในเรือประมง

ข้อ 3 ผู้ใดจะขอรับหนังสือรับรอง ให้ยื่นคำขอพร้อมแนบและแสดงเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้ .....

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 140 ตอนพิเศษ 51 ง (7 มีนาคม พ.ศ. 2566) หน้า 13-17 (ท้ายประกาศ 11 หน้า)

https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/140D051S0000000001300.pdf