ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการควบคุมโรงอุตสาหกรรมผลิตสุรา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566

   เพื่อให้การบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสินค้าสุรา การควบคุมและตรวจสอบการผลิตสุราในราชอาณาจักร ตามประกาศกรมสรรพสามิตว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิตสุราเพื่อการค้า และการนำสุราออกจากโรงอุตสาหกรรมเพื่อตรวจวิเคราะห์ในขั้นตอนการผลิต ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 153 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 เป็นไปโดยถูกต้อง รัดกุม มีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 (2) (3) (4) และมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 อธิบดีกรมสรรพสามิต จึงออกระเบียบเพิ่มเติมไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการควบคุมโรงอุตสาหกรรมผลิตสุรา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566”

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันออกประกาศเป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในบทนิยามคำว่า “เอทานอล” และ “โรงอุตสาหกรรม” ในข้อ 3 ของระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการควบคุมโรงอุตสาหกรรมผลิตสุรา พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

““เอทานอล” หมายความว่า สุรากลั่นมีแรงแอลกอฮอล์ตั้งแต่เก้าสิบเก้าจุดห้าดีกรีขึ้นไป สำหรับนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิง และให้หมายความรวมถึงสุรากลั่นชนิดสุราสามทับเพื่อส่งออกไป นอกราชอาณาจักร

“โรงอุตสาหกรรม” หมายความว่า โรงอุตสาหกรรมผลิตสุราที่ได้รับอนุญาตให้ผลิตสุราชนิดต่าง ๆ ยกเว้นโรงอุตสาหกรรมสุราขนาดเล็ก และโรงอุตสาหกรรมสุราขนาดกลาง”

ข้อ 5 ให้ยกเลิกความใน (1) ในข้อ 27 ของระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการควบคุมโรงอุตสาหกรรมผลิตสุรา พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(1) เอทานอลที่ผลิตสำหรับนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงต้องมีแรงแอลกอฮอล์ตั้งแต่เก้าสิบเก้าจุดห้าดีกรี ขึ้นไป ”

ประกาศ ณ วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 140 ตอนพิเศษ 55 ง (10 มีนาคม พ.ศ. 2566) หน้า 11-12

https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/140D055S0000000001102.pdf