ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการออกใบอนุญาตผลิตสุราเพื่อการค้า

   เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตผลิตสุราเพื่อการค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 ข้อ 18 และข้อ 19 ของกฎกระทรวงการผลิตสุรา พ.ศ. 2565 และมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 อธิบดีกรมสรรพสามิต จึงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการออกใบอนุญาตผลิตสุราเพื่อการค้าไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดแบบคำขอ แบบใบอนุญาต และแบบอื่น ๆ ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ข้อ 2 ผู้ใดประสงค์จะผลิตสุราเพื่อการค้า ต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตผลิตสุราเพื่อการค้าตามแบบ ภส. 04-01 ท้ายประกาศนี้ พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานประกอบคำขอรับใบอนุญาต ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาแห่งท้องที่ที่สถานที่ผลิตสุราหรือโรงอุตสาหกรรมสุราตั้งอยู่ ....

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 140 ตอนพิเศษ 55 ง (10 มีนาคม พ.ศ. 2566) หน้า 30-31 (ท้ายประกาศ 5 หน้า) , การผลิตเพื่อการค้า, ใบอนุญาต

https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/140D055S0000000003001.pdf