คำตอบ

แหล่งพลังงานที่สามารถใช้ทดแทนน้ำมันเบนซิน และดีเซล ในการขนส่งทางถนน มีหลายประเภท ดังนี้ 1. ก๊าซธรรมชาติ (CNG) ก๊าซธรรมชาติถือว่าเป็นเชื้อเพลิงสะอาด เพราะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ลดลงประมาณ 50 % แต่ตอ้งใช้บรรจุก๊าซที่ใหญ่และหนักขึ้น 2. เชื้อเพลิงชีวภาพ (biofuels) เชื้อเพลงชีวภาพที่สำคัญคือ เอทานอล และไบโอดีเซล สำหรับเอทานอลนั้นหากมีการใช้ในสัดส่วนที่สูงจะต้องมีการปรับเครื่องยนต์ที่จะใช้ด้วย 3. พลังงานไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้าสามารถใช้ทดแทนน้ำมันได้ 2 แนวทางคือ แนวทางที่ 1 ใช้ทั้งพลังงานไฟฟ้า และน้ำมันในรถลูกผสม หรือรถไฮบริด แนวทางที่ 2 คือ ใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างเดียว 4. ก๊าซไฮโดรเจน (H2) ซึ่งการจะใช้ก๊าซไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตพลังงานไฟฟ้าและพลังงานกลจะต้องใช้เซลล์เชื้อเพลิง เป็นเครื่องต้นกำลัง และรถที่มีเซลล์เชื้อเพลิงเป็นเครื่องต้นกำลัง

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

นักสิทธิ์ คูวัฒนาชัย. รถไฮบริดและรถยนต์ไฟฟ้า. For Quality. ปีที่ 15, ฉบับที่ 134 (ธันวาคม), 2551, หน้า 114-115.