คำตอบ

การตรวจสอบความสมเหตุสมผล (validation) หมายถึง การพิสูจน์ว่า สิ่งที่กำหนดนั้นเป็นไปตามข้อกำหนดที่ระบุ และเพียงพอกับการนำไปใช้งานตามที่ตั้งใจไว้ การตรวจสอบความสมเหตุสมผลของวิธี เป็นการจัดหาหลักฐานโดยการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ เพื่อแสงดว่าระเบียบวิธีการวัด (Method of measurement) มีความเหมาะสมต่อการนำไปใช้งานตามที่ตั้งใจไว้ โดยพิจารณาจากค่าปริมาณที่แสงดคุณลักษณะเฉพาะของวิธี เช่น ค่าความไม่แน่นอนของการวัด ความลำเอียง ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิธีที่ผ่านการตรวจสอบความสมเหตุสมผลแล้วจะให้ผลการวัดที่น่าเชื่อถือมีการสอบกลับได้เชิงมาตรวิทยา และมีค่าความไม่แน่นอนของการวัด

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการด้านวิชาการของกรมวิทยาศาสตร์บริการ, (2554), แนวทางการจัดทำความสมเหตุสมผลการวัด Guidelines on Validity of Measurement, กรุงเทพฯ : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ. หน้า 10.