ชื่อเรื่อง

:  วศ. กับเส้นทางสู่การเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านอาหารของอาเซียน

ผู้แต่ง :  ชินวัฒน์ ทองชัช นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ 
สังกัด :  ศูนย์ทดสอบวัสดุสัมผัสอาหารของอาเซียน
ประเภทสิ่งพิมพ์ :  วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 69 ฉบับที่ 215 ประจำเดือนกันยายน 2564
อ่านเอกสารฉบับเต็ม ดาวน์โหลด