Vol.71 No.218

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 71 ฉบับที่ 218 ประจำเดือน มกราคม  ปีที่พิมพ์ 2565

วศ. วันนี้ ทศวรรษที่ 14 กรมวิทยาศาสตร์บริการ เดินหน้าสู่องค์กรชั้นนำ ยกระดับ วทน. ตอบโจทย์ผู้รับบริการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน

People in focus คุณจันทรัตน์ วรสรรพวิทย์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ และ ดร.จรูญ จันทร์สมบูรณ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ   

Special guest ความสำเร็จจากการเข้ามาร่วมโปรแกรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และจากการพัฒนาคอนกรีตแห้งสำเร็จรูปสำหรับสภาพแวดล้อมทางทะเล

สรรสาระ
     • การจัดทำตราสัญลักษณ์กระทรวง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จากวัสดุเซรามิกเนื้อพอร์ซเลน
       โดย กลุ่มวิจัยและพัฒนาเซรามิกและแก้ว กองเทคโนโลยีชุมชน

     • Next Normal กับการเตรียมความพร้อมขอการรับรองห้องปฏิบัติการ 
       โดย กิจติศักดิ์ ยศอินทร์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ กองบริหารและรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ

     • วิถีคนจัดฝึกอบรมในยุคปกติถัดไป
       โดย เบญจพร บริสุทธิ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ กองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ

     • หอสมุด ดร.ตั้ว ลพานุกรม ตอบโจทย์ผู้ใช้บริการยุค New Normal 
       โดย นางสาวพรรษชล รัตนปาณี นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ กองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

     • ก้าวต่อไป ในโลกใบเดิม
       โดย ปิยธิดา บัญดิฐ นักวิทยาศาสตร์ กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค

     • การปฏิบัติตนให้รอดพ้นโควิด-19 และสภาวะหลังการระบาด
       โดย นายนารถ พรหมรังสรรค์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค

     • อาหารในชีวิตบนพื้นฐานยุควิถีใหม่
       โดย ดร.จิราภรณ์ บุราคร นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

             นายปรานต์ ปิ่นทอง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ 

             นายทรงพล ไกรสิทธิ์ นักวิทยาศาสตร์ กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร

     • กระดาษทิชชู่ เลือกใช้อย่างไรให้เหมาะสม
       โดย ก่อพงศ์ หงษ์ศรี นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ กองวัสดุวิศวกรรม

    • ฐานวิถีชีวิตใหม่ในอนาคต (Next new normal) ในรูปแบบสังคมไทยหลังโควิด-19 กับทิศทางการรักษาทางการแพทย์
       โดย ฐานันดร พิทักษ์เกียรติ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ กองสอบเทียบเครื่องมือวัด

    • ส่อง 10 เทรนด์ The next normal จากความปกติใหม่สู่ "ความปกติถัดไป"
       โดย ธนิษฐา ภูลวรรณ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ กองพัฒนาธุรกิจวิทยาศาสตร์บริการ

รอบรู้ รอบโลก ทิศทางเศรษฐกิจตามวิถี Next Normal  
     โดย สุวรรณี แทนธานี นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ กองพัฒนาธุรกิจวิทยาศาสตร์บริการ

DSS News