Vol.70 No.215

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 70 ฉบับที่ 215 ประจำเดือน มกราคม ปีที่พิมพ์ 2564

วศ. วันนี้ 130 ปี กรมวิทยาศาสตร์บริการ สู่การริเริ่มงานจดหมายเหตุวิทยาศาสตร์ไทย
     โดย อัญญาดา ตั้งดวงดี อุดมลักษณ์ เวียนงาม ทิพย์วาที กกรัมย์ และเปรมกมล ขุนรัตน์
     กองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

People in focus นายแพทย์ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รับกฎกระทรวงใหม่ อว.วศ. ปรับบทบาทรองรับภารกิจให้รวดเร็วและมีคุณภาพเป็นห้องปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
     โดย จิตลดา คณีกุล นักวิชาการเผยแพร่ สำนักงานเลขานุการกรม

Special guest เซรามิกเป็นผลิตภัณฑ์เชิงศาสตร์และศิลป์แขนงหนึ่งที่อยู่คู่กับอารยธรรมมนุษย์มายาวนานตราบจนถึงปัจจุบัน

สรรสาระ
     • อาหารการกิน . . อาหารการณ์ไกล . . สู่อาหารอวกาศ : SpaceFood
       โดย ลลิตา ชูแก้ว นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ และเจนจิรา สุขสวัสดิ์ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กองเทคโนโลยีชุมชน

     • ประโยชน์ที่ห้องปฏิบัติการได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ
       โดย รติกร อลงกรณ์โชติกุล นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ

     • พศ. จากอดีตถึงปัจจุบันสู่อนาคต
       โดย เบญจพร บริสุทธิ์ กองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ

     • หอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร.ตั้ว ลพานุกรม
       โดย สุวศรี เตชะภาส นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

     • ศาลาแยกธาตุ เมื่อร้อยปีที่แล้ว
       โดย นว.ชพ.อนุชา สินธุสาร กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค

     • วศ. กับเส้นทางสู่การเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านอาหารของอาเซียน
       โดย ชินวัฒน์ ทองชัช นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ ศูนย์ทดสอบวัสดุสัมผัสอาหารของอาเซียน

     • จากกองฟิสิกส์และวิศวกรรม สู่กองวัสดุวิศวกรรม
       โดย สมจิตต์ ตั้งชัยวัฒนา นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ กองวัสดุวิศวกรรม

รอบรู้ รอบโลก ความก้าวหน้าในการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
     โดย นางจุฑาทิพย์ ลาภวิบูลย์สุข กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร

DSS News