กทม.เดินหน้าทำสิ่งที่เป็นไปได้ยาก...ให้เป็นไปได้ โดยเร่งรณรงค์แนวคิด "ขยะเหลือศูนย์" หวังลดค่าใช้จ่ายบริหารจัดการขยะ

นายชาตรี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. เปิดเผยตามที่มีผู้แสดงความคิดเห็น กทม. ควรเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะ โดยลดงบประมาณการจัดการขยะ เพื่อนำมาพัฒนาความรู้ด้านต่าง ๆ ว่า กทม. ได้รณรงค์สร้างความตระหนักถึงปัญหาขยะอย่างต่อเนื่อง ด้วยแนวคิดขยะเหลือศูนย์ (Zero Waste Management) โดยนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) และทำให้ขยะเหลือน้อยที่สุดและกำจัดส่วนที่เหลือ (Residue) ด้วยเทคโนโลยีที่มีประสิทธิผล
ซึ่งที่ผ่านมา พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัด กทม. ลดและคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ลด ละ เลิกการใช้โฟมและพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง รวมทั้งจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ในปี 63 ยังได้ให้ทั้ง 50 สำนักงานเขต รณรงค์ส่งเสริมการใช้ภาชนะที่ย่อยสลายได้และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบรรจุอาหารแทนการใช้โฟม รวมทั้งลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง
ขณะเดียวกัน กทม. ยังจัดให้มีโครงการสร้างการเรียนรู้ด้านการจัดการขยะ ได้แก่ โครงการความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ในการจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน สร้างเสริมความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนสังกัด กทม. ทุกแห่ง จัดกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะในโรงเรียนสังกัด กทม. จัดกิจกรรมปฏิเสธการใช้ถุงพลาสติกและโฟมในหน่วยงานสังกัด กทม. พัฒนาบุคลากรเป็นวิทยากรส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะ เผยแพร่คู่มือลดและคัดแยกขยะ ผ่านสื่อออนไลน์ ตลอดจนพัฒนาชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ ให้เป็นชุมชนต้นแบบและศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะ
จากการดำเนินโครงการด้านการจัดการขยะต่าง ๆ รวมถึงการเลือกใช้สื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งเป็นสื่อที่ไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ส่งผลให้การใช้งบประมาณจัดการขยะลดลง ตลอดจนเกิดกระบวนการเรียนรู้นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อไป

ที่มา : Dailynews online 24 กุมภาพันธ์ 2563 [https://www.dailynews.co.th/bangkok/759233]