สจล. เผยโฉมสุดยอดนวัตกรรมกว่า 400 ผลงาน จากฝีมือนักศึกษา กับผลงานไฮไลท์ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพสุดปัง ในงาน KMITL Engineering Project Day 2019 ตั้งเป้าสร้างวิศวกรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดันพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและดิจิทัล ทันการเปลี่ยนแปลงเทรนด์เทคโนโลยีโลก

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการผลงานด้านวิศวกรรม ประจำปี 2562 หรือ “KMITL Engineering Project Day 2019” งานแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์จากฝีมือนักศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ ใน 20 สาขาวิชากว่า 400 ผลงาน เมื่อวันที่ 25 เม.ย.62 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ตัวอย่างนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม และนวัตกรรมอัจฉริยะสายสุขภาพ เช่น การลดการไหลของน้ำในดินเพื่อการปรับปรุงดินอย่างยั่งยืน เครื่องตรวจระดับน้ำตาลในเลือดแบบไม่สัมผัสร่างกาย ตะเกียบรับประทานได้ ระบบการจัดการวันเก็บเกี่ยวทุเรียนบนสมาร์ทโฟน ขาเทียมควบคุมด้วยคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ
ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า วิศวกรรมศาสตร์เป็นสาขาวิชาที่มีบทบาทหลักในการสร้างนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ อำนวยความสะดวกและสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดีขึ้น วิศวกรจึงถือเป็น “ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม” เพื่อเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาสังคมความเป็นอยู่ ดังนั้น การผลิตบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมจึงจำเป็นต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่รวดเร็ว รวมไปถึงตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรมการผลิตหลัก และอุตสาหกรรมในกลุ่มดิจิทัลใหม่
“นอกจากนี้ วิศวกรจะต้องมีความรู้ควบคู่จรรยาบรรณวิชาชีพ ความรับผิดชอบต่อสังคม และผลกระทบที่อาจจะก่อมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม เป็นมาตรฐานสำคัญ ภายใต้แนวทางการผลิตบัณฑิตให้สร้างสรรค์นวัตกรรมในโลกดิจิทัล โดย สจล. ได้ออกแบบและกำหนดวิสัยทัศน์ในการเรียนการสอนให้สอดคล้องตามการเปลี่ยนแปลงของโลก ด้วยสำนึกความรับผิดชอบต่อสาธารณะและสิ่งแวดล้อม และมีความรู้ในศาสตร์ด้านวิศวกรรมอย่างลึกซึ้ง ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงในการออกแบบสร้างสรรค์ เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต”
ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หรือ สจล. กล่าวว่า สจล. ได้จัดงานแสดงโครงการด้านวิศวกรรม ประจำปี 2562 หรือ KMITL Engineering Project Day 2019 ที่ได้รวบรวมงานวิจัยและนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์จากฝีมือนักศึกษากว่า 400 ชิ้น ใน 20 สาขาวิชาด้านวิศวกรรมศาสตร์ของสจล. เพื่อการกระตุ้นบรรยากาศการเรียนรู้ในรูปแบบแอคทีฟ เลิร์นนิ่ง (Active Learning) ที่มีเป้าหมายให้ผู้เรียนนำความรู้ที่ได้ในห้องเรียนสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม งานวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ สร้างวิศวกรที่มีทั้งความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานจริง เรียนรู้การแก้ไขปัญหา และการทำงานเป็นทีมของนักศึกษา นอกจากนี้ จะมีการเรียนรู้ในรูปแบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary) ระหว่างสาขาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อจุดประกายแนวคิดในการสร้างนวัตกรรมให้กับนักศึกษาต่อไป
สำหรับสุดยอดผลงานที่จัดแสดงในงานเสนอ โครงการด้านวิศวกรรม ประจำปี 2562 (KMITL Engineering Project Day 2019) มีหลากหลายกลุ่ม เช่น
กลุ่มนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและนวัตกรรมหุ่นยนต์อัจฉริยะสายสุขภาพ ได้แก่
การลดการไหลของน้ำในดินเพื่อการปรับปรุงดินอย่างยั่งยืน ด้วยการนำแบคทีเรียเดกซ์ทรานซึ่งเป็นแบคทีเรียธรรมชาติมาใช้เพื่อลดอัตราการไหลของน้ำในดินทดแทนวิธีเดิมที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
เครื่องตรวจระดับน้ำตาลในเลือดแบบไม่สัมผัสร่างกาย ผ่านการวัดระดับน้ำตาลในเลือด โดยอาศัยหลักการนำไฟฟ้าของน้ำตาลในเลือดด้วยทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า
ตะเกียบรับประทานได้ จากแป้งข้าวโพดและแป้งถั่วเหลือง เพื่อทดแทนตะเกียบไม้ไผ่ชนิดใช้แล้วทิ้ง ซึ่งช่วยลดปัญหาการกำจัดขยะที่มีมากในปัจจุบัน
ระบบการจัดการวันเก็บเกี่ยวทุเรียนบนสมาร์ทโฟน โดยใช้เทคโนโลยีรหัสประจำต้นจดบันทึกข้อมูลวันดอกบาน เพื่อคำนวณวันเก็บเกี่ยวผลผลิต ซึ่งเกษตรกรสามารถใช้งานได้ง่ายผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ
ต้นแบบขาเทียมควบคุมด้วยคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ การออกแบบขาเทียมที่ควบคุมการเคลื่อนไหวด้วยคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ (EMG) เพื่อแปลงสัญญาณและจำลองรูปแบบลักษณะคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ ให้ขาเทียมเคลื่อนไหวได้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน
ทั้งนี้ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดงานแสดงผลงานในโครงการผลงานด้านวิศวกรรม ประจำปี 2562 (KMITL Engineering Project Day 2019) ที่แสดงผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และงานวิจัยของนักศึกษา การแสดงแข่งขันหุ่นยนต์ของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และบุคคลทั่วไป สำหรับผู้ที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์ สจล. หมายเลขโทรศัพท์ 02-329-8111 เว็บไซต์ www.kmitl.ac.th หรือ www.facebook.com/kmitlnews

ที่มา : Manager online 25 เมษายน 2562 [https://mgronline.com/science/detail/9620000040307]