อว.-TED FUND จัดงาน TED FUND GRANT DAY 2023
มอบเงินทุนสนับสนุนนักศึกษา และผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมรุ่นใหม่
“เผย ปี 2567 เตรียมงบกว่า 320 ล้านบาท หนุนผู้ประกอบการนำงานวิจัยมาต่อยอด พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย”

.

วันจันทร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้อง บอลลูม 1 โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท กรุงเทพฯ : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) จัดงาน พิธีมอบทุนสนับสนุนผู้ประกอบการ “TED Fund Grant Day 2023” ประกาศความสำเร็จผลการดำเนินงานสนับสนุนทุน และองค์ความรู้ในการดำเนินธุรกิจแก่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวมจำนวนทั้งสิ้น 225 โครงการ มูลค่าทุนรวมกว่า 190 ล้านบาท สนับสนุนนิสิต นักศึกษา และผู้ประกอบการเทคโลยีและนวัตกรรมให้นำงานวิจัยมาต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และสังคมให้กับประเทศไทยตามนโนบายกระทรวง อว. “ด้านวิจัยและนวัตกรรม” มุ่งผลักดันให้ประชาชนสามารถเข้าถึง และได้รับประโยชน์จากงานวิจัย เปลี่ยนจาก “งานวิจัยขึ้นหิ้ง” เป็น “งานวิจัยขึ้นห้าง”

.

นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) เผยว่า พิธีมอบทุนสนับสนุนผู้ประกอบการ TED Fund Grant Day 2023 ในครั้งนี้ ถือเป็นการประกาศความสำเร็จของกระทรวง อว. ในมิติของการส่งเสริมนิสิต นักศึกษา หรือบัณฑิตจบใหม่ รวมถึงผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมรายใหม่ ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนภาครัฐ สำหรับการสร้างโอกาสในการนำงานวิจัยออกมาต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ซึ่งเป็นตัวเร่งสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับประเทศไทย และตอบรับกับนโยบายที่กระทรวง อว. เร่งผลักดัน คือ การส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึง และได้รับประโยชน์จากงานวิจัย เปลี่ยนจาก “งานวิจัยขึ้นหิ้ง” เป็น “งานวิจัยขึ้นห้าง” โดยการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2566 กระทรวง อว. ได้มอบหมายให้ TED Fund ดำเนินการสนับสนุนผู้ประกอบการรุ่นใหม่ทั้งเงินทุนและองค์ความรู้ทางธุรกิจ ซึ่งมีผู้ประกอบการที่ผ่านเกณฑ์เข้ารับการสนับสนุนทุนผ่านโครงการสนับสนุนต่างๆ ที่กระจายตัวอยู่ทั่วประเทศ ประกอบด้วย ภาคเหนือ 51 โครงการ ภาคกลาง 121 โครงการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 17 โครงการ และภาคใต้ 36 โครงการ รวมทั้งสิ้น 225 โครงการ มูลค่าการสนับสนุนรวมกว่า 190 ล้านบาท

.

“ส่วนภาพรวมการสนับสนุนทุนในปีงบประมาณ 2567 นั้น ทางกระทรวง อว. และ TED Fund ได้ตั้งเป้าสนับสนุนทุนแก่ผู้ประกอบการ จำนวน 260 โครงการ รวมมูลค่าทุนกว่า 320 ล้านบาท ผ่านโครงการสนับสนุนทุนต่างๆ ได้แก่ โครงการ TED Youth Startup, TED Market Scaling Up, Startups for Startups และโครงการ TED Matching Fund ซึ่งกระทรวง อว. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสนับสนุนนี้ จะสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและสังคมให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการสร้างโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการในการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ และผลักดันให้เกิดการนำผลงานวิจัยออกมาใช้ในเชิงพาณิชย์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วย” นายเพิ่มสุขฯ ปลัดกระทรวง อว. กล่าว

.

ด้าน ดร.ชาญวิทย์ ตรีเดช ผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) กล่าวว่า การดำเนินงานของ กระทรวง อว. และ TED Fund ในปีงบประมาณ 2566 ตามภารกิจในการสนับสนุนเงินทุน และองค์ความรู้แก่ผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง มีผู้ประกอบการที่กระจายตัวอยู่ทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการขอรับการสนับสนุนทุนภายใต้ 3 โครงการใหญ่ด้วยกัน คือ 1.โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น (TED Youth Startup) ที่ดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (TED Fellow) จำนวน 59 หน่วยงานทั่วประเทศ 2. โครงการส่งเสริมการขยายตลาดและธุรกิจของผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Market Scaling Up) ที่มุ่งสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการนวัตกรรมที่ออกสู่ตลาดแล้วให้สามารถขยายฐานลูกค้าได้ทั้งในและต่างประเทศ และ 3.โครงการพัฒนาภาคเอกชนเพื่อการยกระดับระบบนิเวศการสร้างผู้ประกอบการอย่างยั่งยืน (Startups for Startups) เป็นโครงการสำคัญที่สนับสนุนในการพัฒนาให้เกิดระบบนิเวศของผู้ประกอบการ Startups อย่างแท้จริง โดยมุ่งสร้าง Startup Promotors มาช่วยสนับสนุนธุรกิจของ Startup ใน Ecosystem และจากการสนับสนุนทุนให้แก่ผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมตลอดระยะเวลา 7 ปีที่ผ่านมา TED Fund สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมไปแล้วกว่า 3,000 ล้านบาท 

.

“สำหรับในปีงบประมาณ 2567 TED Fund จะมุ่งสนับสนุนผู้ประกอบการทั้งในมิติของเงินทุนและองค์ความรู้ในการดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งจะเร่งเพิ่มจำนวนของเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ หรือ TED Fellow ให้เข้ามาเป็นฟันเฟืองหนึ่งในการเพิ่มโอกาสของผู้ประกอบการให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนภาครัฐ และจะเชื่อมต่อกับภาคเอกชนเพื่อยกระดับความแข็งแกร่งทางธุรกิจของผู้ประกอบการ พร้อมผลักดันให้ประเทศไทยเป็นประเทศแห่งนวัตกรรมอย่างแท้จริง” ดร.ชาญวิทย์ ตรีเดช ผู้จัดการกองทุนฯ กล่าว
ทั้งนี้ ผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สนใจขอรับการสนับสนุนทุนจาก TED Fund สามารถติดตามประกาศข่าวสารการเปิดรับสมัครได้ที่ www.tedfund.mhesi.go.th หรือไลน์ OA: @tedfund หรือโทรศัพท์ 02 333 3700 ต่อ 4072-4075

.

ที่มา : mgronline https://mgronline.com/science/detail/9660000106991