สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ ประสบผลสำเร็จวิจัยและพัฒนาการนำก้อนเห็ดที่ใช้แล้ว มาประยุกต์ใช้ประโยชน์เป็น “วัสดุเพาะต้นอ่อนทานตะวัน” ซึ่งมีข้อดี คือ อากาศสามารถถ่ายเทได้ดีกว่าการปลูกด้วยดิน อีกทั้งยังเป็นการลดต้นทุนในการซื้อปุ๋ยอินทรีย์ด้วย

.

หลักการ นำก้อนเห็ดเก่ามาเป็นวัสดุเพาะ และนำเชื้อต้านทานโรคพืช คือ ไตรโครเดอร์มาและยีสต์ ใส่เพิ่มเข้าไป เพื่อช่วยต้านทานโรคและชักนำความแข็งแรงให้กับพืช

.

ประโยชน์ของวัสดุปลูกต้นอ่อนทานตะวันโดยก้อนเห็ดเก่าใช้แล้ว

1. แก้ปัญหาการเน่าเสียของต้นกล้าทานตะวันระหว่างการเพาะปลูก เนื่องจากราสาเหตุโรคพืช

2. อัตราการงอกของต้นอ่อนทานตะวันเพิ่มขึ้น และน้ำหนักต้นมากขึ้นกว่าเดิม
3. ใช้ประโยชน์จากของเหลือทิ้งทางการเกษตร

.

ระยะเวลาการผลิต 4 วัน ต้นทุนการผลิต 300 บาทต่ออาหารเลี้ยงเชื้อ 1 ชุด

.

ข้อแนะนำและควรระวัง

1. การตีก้อนเห็ดต้องตีป่นละเอียด

2. สถานที่คลุกต้องมีความสะอาดหรือกองปุ๋ยควรมีผ้าใบรอง
3. การเพาะเชื้อ พื้นที่ต้องสะอาด เพื่อป้องกันการปนเปื้อน
4. การรดน้ำต้นอ่อนทานตะวัน ต้องรดเช้า-เย็น เนื่องจากเป็นกลุ่มพืชที่ต้องการความชื้นสูง

.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ วว. โทร. 0 2577 9000

ที่มา : mgronline https://mgronline.com/science/detail/9670000012469