English Title : The packaging design for healthy snack in 3 ages
Author : บุษกร ประดิษฐนิยกูล
Sourceวารสารการบรรจุภัณฑ์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2553) หน้า 6-13
Abstract : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดยฝ่ายเทคโนโลยีอาหาร ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพรูปแท่ง ซึ่งประกอบด้วยส่วนผสมของธัญพืชหลายชนิดให้เข้ากับรสนิยมของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายทั้งวัยเด็ก วัยทำงานและวัยผู้ใหญ่ และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพทั้ง 3 วัย ปัจจุบันวัสดุและบรรจุภัณฑ์ที่นิยมใช้มีหลายรูปแบบ ส่วนใหญ่บรรจุด้วยถุงพลาสติกประกอบหลายชั้น ผลิตจากฟิล์มพลาสติกใสประกบหลายชั้นและฟิล์มพลาสติกกับอะลูมิเนียม เช่น ถุงที่ผลิตจากฟิล์มประกอบระหว่างพอลิเอทิลีนหรือพอลิโพรพิลีนกับอะลูมิเนียมฟอยล์หรือซองเมทัลไลล์ พิมพ์ด้วยสีสันที่สดใส สะดุดตา มีทั้งขนาดบรรจุรับประทานพออิ่ม สำหรับกระป๋องเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้รองลงมา วว. ได้ทำการวิเคราะห์ความต้องการบรรจุภัณฑ์สำหรับขนมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพทั้ง 3 โดยใช้แบบสอบถาม สัมภาษณ์กลุ่มลูกค้าเป้าหมายพบว่า ผู้บริโภคทั้งสามวัยมีพฤติกรรมการบริโภคที่แตกต่างกัน วัยเด็กส่วนใหญ่เคยทานขนมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพและชอบทานขนมขบเคี้ยวโดยเฉพาะมันฝรั่งทอดมากที่สุด วัยทำงานชอบทานมันฝรั่งทอกมากที่สุดเช่นกัน วันผู้ใหญ่ชอบทานจากธัญพืชของผลิตภัณฑ์ชุมชนมากที่สุด แต่ถ้าไม่เคยทานขนมขบเคี้ยวธัญพืช จะชอบมันฝรั่งทอกมากที่สุด สำหรับความต้องการบรรจุภัณฑ์ของขนมขบเคี้ยว ผู้บริโภคทั้ง 3 วัย มีความชอบบรรจุภัณฑ์ประเภทถุง/ซองพลาสติกใส กล่องกระดาษแข็งของกระดาษและอื่นๆ ส่วนสี วัยเด็กชอบสีตามธรรมชาติของผลิตภัณฑ์ วัยทำงานชอบสีฟ้า วัยผู้ใหญ่ชอบสีขาวมากที่สุด และคุณสมบัติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความสะดวกในการเปิด มีความทันสมัย รูปแบบแปลกใหม่ มีสีสันสวยงาม

Subjectขนมขบเคี้ยว--บรรจุภัณฑ์