English Title : Health allusions on food labels
Author : กองบรรณาธิการฉลาดซื้อ
Sourceฉลาดซื้อ ปีที่ 19 ฉบับที่ 39 (ก.ย. 2555) หน้า 32 - 36
Abstract : คำกล่าวอ้างที่ปรากฏบนฉลากอาหาร มีผลอย่างมากที่ทำให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อ สารอาหารที่มีการกล่าวอ้างถึงต้องมีอยู่ในบัญชีสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคประจำวัน โดยผลิตภัณฑ์ที่กล่าวอ้างต้องมีสารอาหารนั้นยู่ในระดับที่จัดว่า “เป็นแหล่งของ” ของสารอาหารนั้นในปริมาณหนึ่งหน่วยบริโภคอ้างอิงและปริมาณที่แสดงบนฉลาก มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่เชื่อถือได้และการกล่าวอ้างจะต้องไม่มีข้อความระบุหรือมีความหมายให้เข้าใจว่าการบริโภคสารอาหารนั้นจะสามารถป้องกันหรือบำบัดรักษาโรคได้ เช่น “แคลเซียมเป็นส่วนประกอบสำคัญของกระดูกและฟัน” การจะระบุเช่นนี้ได้ ต้องมีแคลเซียมอย่างน้อย ร้อยละ 10 เพราะเมื่อผู้บริโภคเห็นข้อความนี้แล้วจะเข้าใจทันทีว่าผลิตภัณฑ์นี้มีแคลเซียมอยู่มาก คำกล่าวอ้างที่ดึงดูดใจนั้นมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ ความเข้าใจในเรื่องฉลากจึงสำคัญที่ต้องทำความเข้าใจเพื่อยกระดับผู้บริโภคให้เท่าทันเกมของผู้ประกอบการ

Subjectฉลากโภชนาการ, ฉลากอาหาร