Author : กองบรรณาธิการ
SourceUPDATE ปีที่ 22 ฉบับที่ 239 (ส.ค. 2550) หน้า 121-122
Abstract : นักวิจัยจากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะได้ศึกษาเรื่องการใช้ประโยชน์จากคัพภะข้าว และข้าวกล้องงอกเป็นอาหารสุขภาพเพื่อเพิ่มมูลค่า ทั้งนี้ได้ศึกษาปัจจัยการผลิตสายพันธุ์ข้าว และสภาวะการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม พัฒนากรรมวิธีการผลิตข้าวกล้องงอกที่มีกรดแกมมา-อะมิโนบิวไทริก (V-Aminolutyrie acid, GABA) สูง จากข้าวสายพันธุ์ต่างๆ เนื่องจากข้าวกล้องที่ประกอบด้วยจมูกข้าวมีสารอาหารที่เป็นประโยชน์จำนวนมากอาทิใยอาหาร กรดไฟติก กรดเฟรูลิก วิตามินบีและอี และ GABA ที่ช่วยป้องกันโรคต่างๆได้ เช่น โรคมะเร็ง เบาหวาน และช่วยควบคุมน้ำหนักตัว และสามารถนำมาพัฒนาเป็นแป้งข้าวกล้องงอกและผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพอื่นๆได้ จากการวิจัยพบว่า ข้าวกล้องงอกจากพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 จะให้ปริมาณ GABA สูงกว่าพันธุ์อื่นๆ และได้จดอนุสิทธิบัตรแล้ว ขณะนี้คณะวิจัยกำลังดำเนินการขยายผลงานวิจัยสู่ระดับต้นแบบการผลิตข้าวกล้องงอกโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)