Author : กฤช เหลือลมัย
Sourceเทคโนโลยีชาวบ้าน 22, 628 (ส.ค. 2559) 112-113
Abstract : การทำซีอิ๊วขาวและเต้าเจี้ยว ตราช้อนทอง ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปแม่บ้านสันป่ายาง ใช้ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 โดยนำมาคัดขนาด คัดสี ก่อนนำไปต้ม และนำมาคั่วกับแป้งแล้วหมักกับเชื้อที่เรียกว่า โคจิ 2 วัน จากนั้นนำไปหมักน้ำละลายเกลือทะเลในโอ่งโดยใช้เวลาอย่างน้อย 6 เดือน หากต้องการทำซีอิ๊วให้นำออกมาเจือจางน้ำเกลือ กรอง แล้วนำไปต้ม หากต้องการทำเต้าเจี้ยวสามารถนำไปต้มได้เลยโดยใช้เวลาครึ่งชั่วโมงในการต้มฆ่าเชื้อ ซีอิ๊วขาวและเต้าเจี้ยวของกลุ่มแม่บ้านสันป่ายางนี้ผ่านการปรับปรุงสูตรเรื่อยมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2537 และได้รับตรารับรองมาตรฐาน อย. ในปี พ.ศ. 2541.

Subjectซีอิ้ว--การหมัก.