Authorพัฒนา นรมาศ

Sourceเทคโนโลยีชาวบ้าน 31, 687 (ม.ค. 2562) 104-105

Abstractกลุ่มแม่บ้านอ้อตลิ่งชัน ตำบลสระขุด อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ได้ทำแจ่วบองหรือปลาร้าบอง โดยการสนับสนุนจากสำนักงานเกษตรอำเภอชุมพลบุรี ซึ่งการทำแจ่วบอง มีวิธีการทำอย่างง่ายด้วยการนำพืชสมุนไพร ได้แก่ หอมแดง กระเทียม ตะไคร้ ข่า พริกแห้ง มาผสมผสานกันแล้วแต่งรสด้วยเนื้อปลาร้า นอกจากแจ่วบองของกลุ่มแม่บ้านอ้อตลิ่งชันแล้ว กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโพนทอง อำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิ ก็ได้ทำผลิตภัณฑ์แจ่วบองในเชิงการค้าเพื่อเพิ่มรายได้ เช่นเดียวกัน โดยผลิตภัณฑ์แจ่วบองของทั้งสองกลุ่มนี้ ผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และได้รับเลือกเป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ในบทความมีรายละเอียดส่วนผสมและวิธีทำ แจ่วบองหรือปลาร้าบองของทั้งสองกลุ่มด้วย

Subjectน้ำพริก. น้ำพริก -- การแปรรูป.