Authorธิบดี วัฒนกุล

SourceExcise Newsletter Issue 2 (Feb. 2019) 10-11

Abstractการวิเคราะห์หาอัตราส่วนผสมของเครื่องดื่มประเภทน้ำผลไม้ และน้ำพืชผัก เพื่อใช้ประกอบในการพิจารณาเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าร้อยละศูนย์ ของกลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง กรมสรรพสามิตจะหาอัตราส่วนผสมของน้ำผลไม้และน้ำพืชผักโดยวิธี Titration และหาเอกลักษณ์ของน้ำผลไม้และน้ำพืชผัก โดยเครื่อง HPLC ระยะเวลาการวิเคราะห์หาอัตราส่วนใช้เวลา 1 วันต่อ 1 ตัวอย่าง

Subjectเครื่องดื่ม. น้ำผลไม้. น้ำผัก.