Authorสุจิต เมืองสุข

Sourceเทคโนโลยีชาวบ้าน 31, 695 (พ.ค. 2562) 72

Abstractคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้วิจัยด้านการออกแบบโครงสร้างของอาหารเพื่อให้ประสิทธิผลด้านสุขภาพหลังการย่อย และการดูดซึมสำหรับกระบวนการผลิตอาหารในระดับอุตสาหกรรม งาน วิจัยนี้ก่อให้เกิดอาหารพร้อมรับประทานที่เหมาะสำหรับผู้ป่วยและผู้สูงอายุ ในรูปแบบของอาหารแช่แข็งและผ่านการแปรรูปด้วยความร้อนในภาชนะบรรจุปิดสนิท อาหารสำเร็จรูปที่ผลิตจากงานวิจัยมีในรูปของข้าว น้ำพริกอ่อง และน้ำอัญชัน โดยในอาหาร 1 ชุด ให้พลังงาน 430-460 กิโลแคลอรี มีสัดส่วนพลังงานจากคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน ต่อโปรตีน ต่อไขมันเป็น 50 :20:30 เกลือแร่ วิตามิน ในสัดส่วนที่เหมาะสม ให้คุณค่าทางโภชนาการตามที่ร่างกายต้องการ

Subjectข้าว. ข้าว -- การพัฒนา.