Author : กองบรรณาธิการฉลาดซื้อ
Source : ฉลาดซื้อ 26, 227 (ม.ค. 2563) 25-31
Abstract : จากการสุ่มเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปในรูปแบบถ้วย จำนวน 23 ตัวอย่าง เพื่อนำมาสำรวจปริมาณโซเดียม พบว่ามีบางตัวอย่างมีปริมาณโซเดียมต่อถ้วยเกินกว่าองค์การอนามัยโลกแนะนำคือ ร่างกายไม่ควรรับปริมาณโซเดียมเกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวัน หากคำนวณมื้ออาหาร 3 มื้อ ควรได้รับไม่เกินมื้อละ 666 มิลลิกรัม ซึ่งจากตัวอย่างทั้งหมด พบว่าทุกตัวอย่างมีปริมาณโซเดียมเกิน 666 มิลลิกรัม ดังนั้นการบริโภคบะหมี่กึ่งสำเร็งรูปไม่ควรเติมเครื่องปรุงรสเค็ม เช่น น้ำปลา ซีอิ้ว เพิ่มลงไปอีก หรือหลีกเลี่ยงการบริโภคน้ำซุปหมดถ้วย และไม่ควรบริโภคบ่อยจนเกินไป เพราะอาจทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิต โรคไต โรคหัวใจและหลอดเลือด ไปจนถึงกระดูกพรุนได้.

Subject : โซเดียม. โซเดียม. บะหมี่สำเร็จรูป. อาหาร. อาหารกึ่งสำเร็จรูป. บะหมี่สำเร็จรูป. ปริมาณโซเดียม.