Author : ทิพย์วลี จุลมัญลิก และ ศศิธร คงเรือง.
Source : วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม 14, 1 (ม.ค.- มิ.ย. 2562) 69-87
Abstract : โปรตีนไฮโดรไลเสตเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการย่อยสลายพันธะเปปไทด์ของโปรตีนได้เปปไทด์ที่มีขนาดโมเลกุลแตกต่างกันและกรดอะมิโนอิสระ กระบวนการผลิตสามารถทำได้โดยการใช้สารเคมี กรด ด่าง หรือเอนไซม์โปรติเอส ในสภาวะเหมาะสม การผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสตสามารถผลิตได้จากแหล่งโปรตีนที่หลากหลายหนึ่งในแหล่งโปรตีนไฮโดรไลเสตที่สำคัญคือ โปรตีนไข่ขาวไฮโดรไลเสตซึ่งมีบทบาทสำคัญทางด้านอุตสาหกรรมอาหาร นิยมนำมาประยุกต์ใช้ในแง่ของคุณค่าโภชนเภสัชและยังมีสมบัติเชิงหน้าที่ในรูปของการเป็นอิมัลซิไฟเออร์สารที่ทำให้เกิดโฟม และสารต้านอนุมูลอิสระเหมาะสำหรับบุคคลที่มีข้อจำกัดทางด้านอาหารหรือผู้ที่ต้องการโปรตีนในปริมาณที่สูงขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถเป็นสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่มีประโยชน์ต่อร่างกายของมนุษย์ ในบทความนี้ได้นำเสนองานวิจัยและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโปรตีนไข่ขาวไฮโดรไลเสตในแง่กระบวนการผลิตโปรตีนไข่ขาวไฮโดรไลเสตและการประยุกต์ใช้โปรตีนไข่ขาวไฮโดรไลเสตทางอุตสาหกรรมอาหารและทางเภสัชศาสตร์.


Subject : โปรตีนไฮโดรไลเสต. อาหาร -- การวิเคราะห์. โปรตีน -- การวิเคราะห์. โปรตีน. ไข่.