Yanagi_Mutsutake_mushroom_-_152382.jpg - 123.60 kB

Author : ธนภักษ์ อินยอด.
Source : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วว 35, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2563) 42-45
Abstract : เห็ดโคนญี่ปุ่น เป็นเห็ดที่นิยมรับประทานกันอย่างแพร่หลายและมีราคาแพง แต่ในปัจจุบันเห็ดโคนญี่ปุ่นมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของตลาด ด้วยบางสภาพอากาศในพื้นที่อากาศร้อนจัด ทำให้เห็ดเจริญเติบโตทางด้านเส้นใยมากกว่าเกิดดอก จึงส่งผลให้ผลผลิตที่ได้ลดลง ส่วนคุณภาพและคุณค่าทางโภชนาการนั้นจะดีหรือด้อย ปัจจัยหลักสำคัญอย่างหนึ่งคือการขาดเทคโนโลยีที่เหมาะสมในกระบวนการผลิต รวมถึงปัญหาการเก็บรักษาหลังการเก็บเกี่ยว สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จึงได้ศึกษาการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์เห็ดโคนญี่ปุ่นเพื่อเพาะในเขตพื้นที่ราบ โดยรวบรวมสายพันธุ์เห็ดโคนญี่ปุ่นเพื่อใช้สำหรับทดสอบ นำมาปรับปรุงพันธุ์โดยกระบวนการฉายรังสี พบว่าเชื้อเห็ดที่ผ่านการฉายรังสีและเจริญเป็นเส้นใยใหม่และมีชีวิตรอดจากการบ่มไว้ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส คาดว่าจะกลายพันธุ์ด้วยรังสีแกมมาและทนความร้อนได้ และส่วนใหญ่ให้ผลผลิตและปริมาณโปรตีนมากกว่าเห็ดโคนญี่ปุ่นสายพันธุ์แม่ รวมถึงคุณภาพของดอกเห็ด มีขนาดใหญ่ขึ้นที่ดีกว่าสายพันธุ์แม่.
Subject : เห็ด. เห็ดที่เป็นอาหาร. อาหาร. เห็ด – การเพาะเลี้ยงและอาหารเลี้ยงเชื้อ.

แหล่งที่มาของภาพ : https://www.thaigreenagro.com