pepper_-_152427.jpg - 109.20 kB

Author : กองบรรณาธิการกสิกร.
Source : กสิกร 93, 3 (ก.พ.-มี.ค. 2563) 30-34
Abstract : ซอสพริก เป็นผลิตภัณฑ์พริก ที่มีปริมาณการจำหน่ายและส่งออกมากที่สุดในปี พ.ศ. 2560 ซึ่งพริกใหญ่เป็นพริกที่นำมาแปรรูปเป็นซอสพริกมากที่สุด สถาบันวิจัยพืชสวนจึงได้ทำการปรับปรุงพันธุ์เพื่อให้ได้พริกใหญ่สำหรับผลิตซอสพริกโดยเฉพาะ ซึ่งต้องมีผลสุกสีแดงเข้ม เนื้อหนา ขนาดใหญ่ ยาว มีความเผ็ดน้อย พริกใหญ่สายพันธุ์ พจ.27-1-2-1 หรือพริกใหญ่พันธุ์พิจิตร 2 เป็นพริกใหญ่เพื่อการแปรรูปซอสพริกได้จากการปรับปรุงพันธุ์โดยวิธีผสมข้ามพันธุ์ ให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์พื้นเมือง 23 เปอร์เซ็นต์ มีลำต้นสูงสะดวกต่อการเก็บเกี่ยว ผลมีขนาดใหญ่ เนื้อหนา สีแดงเข้มและเผ็ดน้อย ตรงกับความต้องการของตลาด พริกใหญ่พันธุ์พิจิตร 2 เป็นพันธุ์ผสมเปิด เกษตรกรสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์เพื่อใช้ปลูกในรุ่นต่อไปได้ ควรปลูกในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี นครสวรรค์ พิจิตร สุโขทัย แพร่ น่าน และเลย โดยปลูกในฤดูหนาว จะทำให้พริกมีคุณภาพดี ผลมีขนาดใหญ่ มีน้ำหนักมากขึ้น สีแดงสด และมีแมลงศัตรูพริกน้อยกว่าฤดูอื่นๆ.


Subject : พริก. พริก – การแปรรูป. ซอส. อาหารแปรรูป. อาหาร. ผลิตภัณฑ์อาหาร. พริกใหญ่. การปรับปรุงพันธุ์พืช. เมล็ดพันธุ์.
แหล่งที่มาของภาพ : www.technologychaoban.com