Author : วนิดา ปานอุทัย.
Source : อาหาร 50, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2563) 29-37
Abstract : ผำ จัดเป็นพืชน้ำขนาดเล็กโดยอยู่ในสกุล (genus) Wolffia มีการนำมารับประทานเป็นอาหารพื้นถิ่นในบางประเทศในแถบเอเชีย และจัดอยู่ในพืชน้ำขนาดเล็กกลุ่มเดียวกับแหนเป็ด (duckweed) โดยสามารถจัดจำแนกเป็น 11 ชนิด มีปริมาณโปรตีนอยู่ในช่วง 10-20 เปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งปริมาณคาร์โบไฮเดรต 1-5 เปอร์เซ็นต์ และปริมาณไขมันประมาณ 25 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ยังมีปริมาณกรดอะมิโนจำเป็นสูงกว่าหรือใกล้เคียงปริมาณที่ต้องการของเด็กเล็กก่อนวัยเรียนตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก มีปริมาณไขมันต่ำและสัดส่วนของกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณไขมันทั้งหมด โดยส่วนใหญ่มีปริมาณกรดไขมันไม่อิ่มตัวกลุ่ม n-3 มากกว่า n-6 นอกจากนี้ผำยังสามารถเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว จึงมีศักยภาพสูงในการนำไปประยุกต์เป็นแหล่งอาหารและโภชนาการของมนุษย์.

Subject : ผำ -- คุณค่าทางโภชนาการ