Author : กองบรรณาธิการฉลาดซื้อ.
Source : ฉลาดซื้อ 27, 232 (มิ.ย. 2563) 25-31
Abstract : ผลิตภัณฑ์สลัดครีม ส่วนมากใช้น้ำมันพืช (ส่วนใหญ่เป็นน้ำมันถั่วเหลือง) น้ำส้มสายชู น้ำตาล และไข่ไก่ เป็นส่วนประกอบปริมาณไขมันที่ได้จากสลัดครีมจึงมาจากน้ำมันพืชเป็นส่วนใหญ่ นิตยสารฉลาดซื้อและโครงการสนับสนุนระบบเฝ้าระวังสินค้าและบริการเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ จึงสุ่มเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สลัดครีม จำนวน 17 ผลิตภัณฑ์จากร้านสะดวกซื้อและห้างสรรพสินค้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เมื่อตรวจวิเคราะห์ปริมาณวัตถุกันเสียประเภทกรดเบนโซอิก (Benzoic) กรดซอร์บิก (Sobic acid) และปริมาณไขมัน เพื่อเอาใจผู้บริโภคสายผักที่รักสุขภาพ ผลทดสอบปริมาณไขมันในผลิตภัณฑ์สลัดครีม พบว่า อเมริกา คลาสสิค แรนส์ มีปริมาณไขมันทั้งหมดน้อยที่สุด เท่ากับ 2.34 กรัมต่อน้ำสลัด 100 กรัม และสลัดครีมคิวพี มีปริมาณไขมันทั้งหมดมากที่สุดเท่ากับ 48.33 กรัมต่อน้ำสลัด 100 กรัม และผลการตรวจวัตถุกันเสียประเภทกรดเบนโซอิกและกรดซอร์บิก พบว่ามีจำนวน 4 ตัวอย่าง ที่ไม่พบสารกันบูดทั้งสองชนิดเลย ได้แก่ ไฮนซ์ สลัดครีม สูตรต้นตำรับ, อีซีเฟรซ น้ำสลัดครีม, สุขุม สลัดครีม สลัดครีม คิวพี ส่วนผลิตภัณฑ์ที่ตรวจพบปริมาณวัตถุกันเสียทั้งสองชนิด เกินค่ามาตรฐาน ได้แก่ อเมริกา คลาสสิค แรนส์ ปริมาณกรดเบนโซอิกเท่ากับ 664.14 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และปริมาณกรดซอร์บิก เท่ากับ 569. 47 มิลลิกรัม/กิโลกรัม รวมทั้งสองชนิดเท่ากับ 1,233.61 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ผลิตภัณฑ์ที่ตรวจพบวัตถุกันเสีย มีการแสดงข้อมูลการใช้วัตถุกันเสียบนฉลากให้ผู้บริโภคทราบ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ดีในการตัดสินใจของผู้บริโภค.


Subject : น้ำสลัด. น้ำสลัด – ปริมาณไขมัน. วัตถุกันเสีย. อาหาร. ผลิตภัณฑ์อาหาร. น้ำสลัด – แง่โภชนาการ.