Author : นิภาพร กุลณา และคนอื่นๆ.
Source : วารสารวิจัยและนวัตกรรมการอาชีวศึกษา 5, 1 (ม.ค.- มิ.ย. 2564) 53-61
Abstract : งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการเสริมเส้นใยอาหารจากผงเปลือกมังคุดต่อคุณภาพทางประสาทสัมผัสของชิฟฟ่อนเค้กน้ำมังคุด โดยใช้ผงเปลือกมังคุดที่เตรียมได้จากเปลือกมังคุดชั้นใน นำไปอบแห้ง และ บดให้ละเอียด วางแผนการทดลองแบบสุ่มอย่างสมบูรณ์ (Completely Randomized Design; CRD) แปรปริมาณผงเปลือกมังคุดที่ใช้เป็น 3ระดับ คือ ร้อยละ 4.30 8.60 และ 12.90 (โดยน้ำหนักแป้งเค้ก) ต่อคุณภาพทางประสาทสัมผัสของชิฟฟ่อนเค้กน้ำมังคุด ผลการศึกษาพบว่า เมื่อปริมาณผงเปลือกมังคุดเพิ่มขึ้น ส่งผลให้คะแนนความชอบในทุกคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p≤0.05) โดยปริมาณของผงเปลือกมังคุดที่เหมาะสมในการผลิตชิฟฟ่อนเค้กน้ำมังคุดคือ ร้อยละ 4.30 (10กรัม) และได้รับคะแนนความชอบโดยรวมอยู่ในระดับชอบมาก (8.44) ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาได้นี้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค


Subject : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย คณะคหกรรม – วิจัย. เค้ก. มังคุด. เส้นใย. ใยอาหาร. อาหาร – การประเมินลักษณะทางประสาทสัมผัส. ผลไม้ -- การใช้ปรุงอาหาร. น้ำผลไม้. เปลือกไม้ – การใช้ประโยชน์.