English Title : Food form rambutan seed, Food processing innovation make waste to zero
Author : ปรียชยา คล้ายทวน
Sourceเกษตรกรรมธรรมชาติ ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 (2556) หน้า 61-70
Abstract : ปัญหาราคาผลผลิตเงาะตกต่ำเป็นปัญหาที่ชาวสวนประสบทุกปี ผลผลิตส่วนใหญ่จะบริโภคภายในประเทศ สำหรับเงาะที่ส่งออกนั้นจะมีแบบทั้งผลสด แปรรูปเป็นเงาะกระป๋องและเงาะสอดไส้สับประรด ตลาดส่งออกสำคัญได้แก่ มาเลเซีย สิงคโปร์ ฮ่องกง ไต้หวันและจีน ซึ่งในกระบวนการผลิตเงาะบรรจุกระป๋อง จะมีเมล็ดเงาะเหลือทิ้งในปริมาณมากและไม่มีการนำมาใช้ประโยชน์ นักวิจัยจากฝ่ายเทคโนโลยีอาหาร วว. จึงได้นำเมล็ดเงาะเหลือทิ้งมาแปรรูปเป็นเมล็ดเงาะอบปรุงรส เมล็ดเงาะเคลือบปรุงรสโดยผ่านกระบวนการผลิตที่เหมาะสม ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ในทางอุตสาหกรรมและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณค่าทางโภชนาการ รสชาติดี ปราศจากสารพิษ ปลอดภัยในการบริโภค นอกจากนี้เมล็ดเงาะยังสามารถนำมาแปรรูปเป็นผงแป้งใช้สำหรับเป็นสารเพิ่มความข้นหนืดในผลิตภัณฑ์น้ำสลัดแป้งเงาะไขมันต่ำ ที่ให้ค่าพลังงานของอาหารเท่ากับ1.25 กิโลแคลอรี่ต่อกรัมซึ่งน้อยกว่าน้ำสลัดสูตรไขมันปกติถึง 4 เท่า หรือพัฒนาเป็นมายองเนสแป้งเงาะได้อีกเช่นกัน

Subjectเมล็ดเงาะ--การใช้ประโยชน์, อาหาร--การแปรรูป--เมล็ดเงาะ