Authorเกียรติพงษ์ คำดี

SourceFOOD FOCUS THAILAND 14, 154 (Jan. 2019) 36-38

Abstractปัจจุบันผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งถูกน้ำมาใช้เป็นส่วนผสมในเครื่องดื่ม อาหาร เครื่องสำอาง ยารักษาโรค การปลอมปนของน้ำผึ้ง ถือเป็นปัญหาที่สำคัญต่ออุตสาหกรรมน้ำผึ้งของประเทศไทย จึงจำเป็นอย่างยิ่งในการค้นหาวิธีการตรวจสอบการปลอมปนของน้ำผึ้ง ซึ่งเทคนิคไอโซโทปเสถียรในน้ำตาลและโปรตีนในน้ำผึ้งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบการปลอมปนของน้ำผึ้งได้โดยใช้เครื่อง EA-IRMS หากพบว่าคาร์บอน -13 ในน้ำตาลมีค่าน้อยกว่า -23.5 เปอร์เซ็นต์ และความแตกต่างกันของค่าไอโซโทปของคาร์บอน -13 ในน้ำตาลและโปรตีนแตกต่างกันน้อยกว่า 1 เปอร์เซ็นต์ ถือว่าเป็นน้ำผึ้งแท้จากธรรมชาติ

Subjectน้ำผึ้ง. น้ำผึ้ง -- การปลอมปน -- การตรวจสอบ.