Authorคาวี สุขสาลี

SourceMODERN MANUFACTURING 13, 149 (Jul. 2015) 57-60

Abstractอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลในประเทศไทยได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐบาล ผ่านโครงการส่งเสริมการผลิตอาหารฮาลาลและการส่งออก อาหารฮาลาล หมายถึง อาหารที่มีส่วนประกอบและวัตถุดิบที่ไม่ปนเปื้อนสิ่งปกปรก และสิ่งต้องห้ามตามหลักศาสนาอิสลาม รวมไปถึงวัตถุดิบอื่นๆที่ศาสนาไม่อนุญาตให้รับประทานมาตรฐานอาหารฮาลาลจึงเป็นมาตรฐานที่เป็นสากลทั่วโลกยอมรับ ผ่านการรับรองว่ามีความสะอาด ปลอดภัย และเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค เครื่องหมายการรับรองผลิตภัณฑ์ฮาลาลออกให้โดยคณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรเดียวในประเทศไทยที่มีสิทธิและอำนาจในการออกเครื่องหมายรับรอง ประเทศที่นำเข้าสินค้าฮาลาลจากประเทศไทยให้การยอมรับมาตรฐานฮาลาลไทยเมื่อเห็นเครื่องหมายฮาลาลบนผลิตภัณฑ์ ทำให้เชื่อมั่น และตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลไม่ได้เป็นเพียงอาหารของชาวมุสลิมเท่านั้น ทุกคน ทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนา สามารถรับประทานอาหารฮาลาลได้ เนื่องจากผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลมีมาตรฐานในการควบคุมความสะอาด โภชนาการ ความปลอดภัย และได้มาซึ่งวัตถุดิบที่ถูกต้องตามหลักจริยธรรมและคุณธรรม ผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลเป็นมาตรฐานสากลที่คนทั่วโลกสามารถไว้วางใจและบริโภคได้

Subjectอาหาร. อุตสาหกรรมอาหาร. ฮาลาล.