dimocarpus-longan-152388.jpg - 139.97 kB

Author : อัมฤทธิ์ สีกล่อม และคนอื่นๆ.
Source : วารสารเทคโนโลยีนวัตกรรม 4, 2 (ก.ค.-ธ.ค. 2563) 39-49
Abstract : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลําไยกวนเพื่อเป็นอาหารสุขภาพครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ลําไยกวนสําหรับเป็นผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ และศึกษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ได้ โดยมีแนวคิดการใช้เทคนิคการเสริมพฤกษเคมีธรรมชาติในการผลิตลําไยกวน ที่สามารถทําให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติส่งผลดีต่อสุขภาพได้ การศึกษานี้ใช้สูตรพื้นฐานจากผู้ประกอบการ และมีการปรับปรุงสูตรการผลิตด้วยการเติมขิง และกล้วยอบ เพื่อใช้เป็นแหล่งพฤษเคมี ผลการศึกษาที่ได้พบว่า การพัฒนาวิธีการและส่วนผสมของลําไยกวนที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ลําไยกวนให้เป็นอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีที่สุด ทําให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพสูงสุด คือ ปริมาณสารประกอบฟีนอลทั้งหมด 842 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระสูงสุด (p<0.05).

Subject : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร -- วิจัย. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลําปาง -- วิจัย. ผลิตภัณฑ์สุขภาพ. อาหารเพื่อสุขภาพ. ผลิตภัณฑ์อาหาร. ผลไม้ -- การปรุงอาหาร. สารต้านอนุมูลอิสระ. สารประกอบฟีนอล. ผลไม้ -- วิจัย. ขิง -- การใช้ปรุงอาหาร. กล้วย -- การใช้ปรุงอาหาร. อาหาร – การประเมินลักษณะทางประสาทสัมผัส.
แหล่งที่มาของภาพ : https://pixabay.com