Dried_squid_-_152410.jpg - 398.30 kB

Author : กองบรรณาธิการฉลาดซื้อ.
Source : ฉลาดซื้อ 26, 230 (เม.ย. 2563) 25-31
Abstract : หมึกแห้งหรือปลาหมึกแห้ง ส่วนใหญ่ทำจากหมึกกล้วย เป็นวิธีถนอมอาหารเพื่อเก็บเอาหมึกไว้รับประทานได้นานๆ มีวางขายทั่วไปตามท้องตลาดและร้านขายของฝากจำพวกอาหารทะเลแห้ง มีการสุ่มเก็บตัวอย่างจากตลาดสดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ร้านค้าต่างจังหวัด และห้างออนไลน์จำนวน 13 ตัวอย่าง นำมาวิเคราะห์พบว่ามีการปนเปื้อนของโลหะหนักประเภทปรอท ตะกั่ว และแคดเมียมในปริมาณแตกต่างกัน แม้ว่าการปนเปื้อนของตะกั่วและปรอทนั้นจะไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานตามข้อกำหนด แต่ยังคงมีการปนเปื้อนของแคดเมียมในตัวอย่างหมึกแห้งเกินกว่าครึ่งหนึ่งที่มีการตกค้างในปริมาณสูงกว่าเกณฑ์ คือ เกิน 2 มก./กก. อย่างไรก็ตาม อาหารทะเล เช่น หมึกแห้ง ไม่อาจหลีกเลี่ยงการพบโลหะหนักปนเปื้อน เนื่องจากเป็นการตกค้างจากสภาพแวดล้อมทางทะเลที่ยากต่อการจัดการ เพราะจำเป็นจะต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ในการไปตรวจสอบหาแหล่งที่มาของตัวอย่างปลาหมึกทั้งหลายที่มีผลการตกค้างของแคดเมียมเกินค่ามาตรฐาน ดังนั้นสิ่งที่ผู้บริโภคจะทำได้ก็คือ การเลือกบริโภคหมึกแห้งอย่างพอเหมาะ ไม่บ่อยครั้งจนเกินไป.


Subject : ปลาหมึก. อาหาร. การถนอมอาหาร. โลหะหนัก. การปนเปื้อนในอาหาร. อาหารหมึก -- การแปรรูป. อาหารแปรรูป. อาหารแห้ง.
แหล่งที่มาของภาพ : https://esanunity.com