sweet-potato-152424.jpg - 245.14 kB

Author : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร.
Source : กสิกร 93, 5 (มิ.ย.-ก.ค. 2563) 74-79
Abstract : มันเทศ (Ipomoea batatas L.) เป็นพืชอาหารและพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญชนิดหนึ่งของโลก เป็นพืชที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง โดยเฉพาะคาร์โบไฮเดรต ในมันเทศเนื้อสีขาว ประกอบด้วยปริมาณแป้งสูงถึงร้อยละ 21.3-30.7 โดยน้ำหนักสด นอกจากการบริโภคมันเทศเป็นอาหารแล้ว มีการพัฒนาทำธุรกิจแปรรูปมันเทศเพื่อทำเป็นแป้งมันเทศ นำมาใช้ประโยชน์แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ก๋วยเตี๋ยว ส่วนผสมอาหารเด็ก วุ้นเส้น แอลกอฮอล์ ตลอดจนใช้เป็นอาหารว่าง ประเภทขนมขบเคี้ยวต่างๆ อีกทั้งใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอล มันเทศที่เกษตรกรปลูกในปัจจุบันมีหลากหลายสายพันธุ์ เช่น มันเทศเนื้อสีขาว สีม่วง สีส้ม และสีเหลือง ซึ่งสายพันธุ์เหล่านี้ ส่วนใหญ่เป็นมันเทศเพื่อการบริโภคสดมีปริมาณแป้งค่อนข้างต่ำ ไม่เหมาะสมที่จะนำไปผลิตเป็นแป้งมันเทศ ดังนั้น ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร จึงทำการผสมและปรับปรุงพันธุ์มันเทศ เพื่อให้ได้พันธุ์มันเทศสำหรับอุตสาหกรรมแป้งที่ให้ผลผลิตสูงมากกว่าพันธุ์ท้องถิ่นอย่างน้อยร้อยละ 20 มีคุณภาพดี และตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรมแป้ง โดยมันเทศพันธุ์พิจิตร2 ให้ผลผลิตและปริมาณแป้งสูง เหมาะสำหรับนำมาใช้ในการผลิตและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์แป้ง ทั้งในรูปแบบแป้งฟลาว (flour) และแป้งสตาร์ช (starch) เพื่อทดแทนแป้งจากพืชชนิดอื่น ซึ่งศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกมันเทศพันธุ์พิจิตร2 เพื่อขยายพันธุ์และแปรรูปผลิตภัณฑ์แป้งต่อไป.


Subject : มันเทศ. อาหาร. พืชให้แป้ง. มันเทศ -- การแปรรูป. อุตสาหกรรมแป้งทำอาหาร. การแปรรูปผลิตผลเกษตร. ผลิตผลเกษตร.
แหล่งที่มาของภาพ : https://pixabay.com