plastic-waste-152565.jpg - 197.00 kB

Author : สุมาลี ทั่งพิทยกุล.
Source : วารสารบรรจุภัณฑ์ไทย 30, 141 (พ.ค.-มิ.ย. 2563) 26-27
Abstract : การรีไซเคิลพลาสติก คือ กระบวนการแปรรูปขยะพลาสติกให้อยู่ในรูปแบบที่นำไปใช้งานต่อได้ แต่มีข้อระวังสารเคมีอันตรายในกระบวนการรีไซเคิล ซึ่งสหรัฐอเมริกาได้พัฒนากระบวนการรีไซเคิลพลาสติกที่เคยใช้บรรจุอาหารแล้วนำมาผลิตภาชนะบรรจุอาหารใหม่ ตามหลักที่ดีในการผลิต (Good Manufacturing Practice : GMP) โดยมรกระบวนการรีไซเคิลทางกายภาพ ประกอบด้วย การล้างด้วยสารละลายด่าง การทำให้แห้ง การนำมาหลอมใหม่ การขึ้นรูปใหม่ และกระบวนการทางเคมี สำหรับทำให้โพลิเมอร์ของพลาสติกแตกเป็นโมเลกุลเล็กๆ การทำให้วัสดุที่ใช้เป็นวัตถุดิบตั้งต้นบริสุทธิ์และนำสารเริ่มต้นมาโพลิเมอไรซ์ใหม่ ซึ่งพลาสติกที่รีไซเคิลเรียบร้อยแล้ว ต้องมีสมบัติไม่ต่างจากพลาสติกใหม่ และเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดตามที่ได้อนุญาตแล้วแต่ละชนิดของพลาสติก ได้แก่ สารที่ระบุใน 21 CFR 174-179 สารที่ผ่านกระบวนการอนุญาตตาม Food Contact Substances Notification (FCN) Threshold of Regutation (TOR) Exemption (21 CFR 170.39).


Subject : พลาสติก. ภาชนะบรรจุอาหาร. ภาชนะพลาสติก. พลาสติก – การนำกลับมาใช้ใหม่.
แหล่งที่มาของภาพ : https://pixabay.com