English Title : Food form rambutan seed, Food processing innovation make waste to zero
Author : ปรียชยา คล้ายทวน
Sourceเกษตรกรรมธรรมชาติ ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 (2556) หน้า 61-70
Abstract : ปัญหาราคาผลผลิตเงาะตกต่ำเป็นปัญหาที่ชาวสวนประสบทุกปี ผลผลิตส่วนใหญ่จะบริโภคภายในประเทศ สำหรับเงาะที่ส่งออกนั้นจะมีแบบทั้งผลสด แปรรูปเป็นเงาะกระป๋องและเงาะสอดไส้สับประรด ตลาดส่งออกสำคัญได้แก่ มาเลเซีย สิงคโปร์ ฮ่องกง ไต้หวันและจีน ซึ่งในกระบวนการผลิตเงาะบรรจุกระป๋อง จะมีเมล็ดเงาะเหลือทิ้งในปริมาณมากและไม่มีการนำมาใช้ประโยชน์ นักวิจัยจากฝ่ายเทคโนโลยีอาหาร วว. จึงได้นำเมล็ดเงาะเหลือทิ้งมาแปรรูปเป็นเมล็ดเงาะอบปรุงรส เมล็ดเงาะเคลือบปรุงรสโดยผ่านกระบวนการผลิตที่เหมาะสม ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ในทางอุตสาหกรรมและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณค่าทางโภชนาการ รสชาติดี ปราศจากสารพิษ ปลอดภัยในการบริโภค นอกจากนี้เมล็ดเงาะยังสามารถนำมาแปรรูปเป็นผงแป้งใช้สำหรับเป็นสารเพิ่มความข้นหนืดในผลิตภัณฑ์น้ำสลัดแป้งเงาะไขมันต่ำ ที่ให้ค่าพลังงานของอาหารเท่ากับ1.25 กิโลแคลอรี่ต่อกรัมซึ่งน้อยกว่าน้ำสลัดสูตรไขมันปกติถึง 4 เท่า หรือพัฒนาเป็นมายองเนสแป้งเงาะได้อีกเช่นกัน

Subjectเมล็ดเงาะ--การใช้ประโยชน์, อาหาร--การแปรรูป--เมล็ดเงาะ

English Title : Choice of the packaging for baked goods
Author : พนิดา รัตนปิติกรณ์
Sourceวารสารการบรรจุภัณฑ์ ปีที่ 20 ฉบับที่ 4 (กรกฎาคม - สิงหาคม 2555) หน้า 6-8
Abstractการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ขนมอบมีหลากหลายขึ้นอยู่กับการพิจารณาของผู้ผลิตว่าต้องการป้องกัน และรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในด้านใด เช่น 1) บรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ขนมปัง นิยมใช้บรรจุภัณฑ์ชนิดถุงพลาสติกใสชนิดพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำ หรือถุงพลาสติกใสชนิดพอลิโพรพิลีนในการบรรจุหีบห่อเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของสิ่งสกปรก 2) บรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์เค้ก ซึ่งมีส่วนผสมของไขมันและน้ำตาลสูง ควรเลือกชนิดที่ช่วยรักษาโครงร่างของผลิตภัณฑ์ไว้ เช่น กล่องกระดาษแข็ง พลาสติกใส ส่วนเค้กชิ้นที่ไม่มีการแต่งหน้าครีมอาจใช้เซลโลเฟน เพื่อช่วยป้องกันการซึมผ่านของไขมันได้ 3) บรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์คุกกี้ บิสกิตและแครกเกอร์ ซึ่งแตกหักง่าย นิยมใช้บรรจุภัณฑ์ที่ช่วยป้องก้นการซึมผ่านของความชื้น อากาศและไขมันได้ดี ต้องเป็นถาดพลาสติกที่มีความลงตัวที่ขึ้นรูปด้วยพอลิไวนิลคลอไรด์ประกอบพอลิเอทิลีนที่มีความหนาแน่นต่ำ เพื่อป้องกันการแตกหัก 4) บรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์พัฟและพาย ซึ่งเป็นลักษณะร่วน กรอบ แตกหักง่าย ควรใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นกล่องพลาสติกใสหรือกล่องกระดาษที่ผ่านการเคลือบ จะเห็นได้ว่าคุณภาพผลิตภัณฑ์ขนมอบต้องคำนึงอายุการเก็บและสภาวะในการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ตลอดจนมูลค่าของสินค้าที่ผู้ผลิตต้องคำนึงถึงเช่นกัน

Subjectบรรจุภัณฑ์--เบเกอรี่--การเลือกใช้, ภาชนะบรรจุอาหาร--เบเกอรี่--การเลือกใช้

English Title : Analysis of arsenic speciation in food sample
Authorสุทธินันท์ แต่บรรพกุล
Sourceสมท. สาร ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2555) หน้า 17-23
Abstract : ความเป็นพิษของสารหนูขึ้นอยู่กับสถานะทางออกซิเดชันและรูปฟอร์มทางเคมี เช่น สารหนูอนินทรีย์มีความเป็นพิษมากที่สุด ในขณะที่สารหนูอนินทรีย์มีระดับความเป็นพิษในช่วงกว้าง โดยลำดับความเป็นพิษจากมากไปน้อย มนุษย์มีโอกาสได้รับสารหนูอนินทรีย์โดยผ่านอากาศ น้ำและอาหาร ทั้งจากการบริโภคและการหายใจ และเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งใน ปอด ผิวหนัง กระเพาะปัสสาวะ ตับ ไตและกระเพาะอาหาร อาหารที่บริโภคในชีวิตประวันจัดเป็นแหล่งที่สำคัญของสารหนูที่จะเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ เช่น เนื้อ ปลา สัตว์ปีก ส่วนอาหารทะเล มีรูปฟอร์มของสารหนู อินทรีย์ที่ไม่เป็นพิษต่อร่างกาย ในการศึกษาทาง speciation analysis โดยใช้ HPLC-Mass spectrometry เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการวิเคราะห์ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ จะต้องประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 1) Quantitative extraction 2) Effective separation 3) Selective detection ดังนั้นข้อมูลเกี่ยวกับ mass balance และการรักษาสภาพของรูปฟอร์มธาตุอย่างดั้งเดิมเป็นสิ่งสำคัญ จากความสำคัญของ speciation analysis ซึ่งเป็นศาสตร์ใหม่ที่กำลังได้รับความสนใจมากขึ้นนี้ ทำให้ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ในประเทศมีความจำเป็นจะต้องเตรียมบุคลากรในการพัฒนาความสามารถในการวิเคราะห์ทางด้านนี้เพื่อรักษาศักยภาพของการแข่งขันในตลาดโลกและรองรับข้อกำหนดมาตรฐานสินค้าอาหารและเกษตรที่จะมีขึ้นในอีกไม่ช้า

Subjectสารหนู--การวิเคราะห์, อาหาร--การวิเคราะห์--สารหนู

English Title : Analysis of pesticides in green tea leaves using Exact-matching double IDMS: result from participating in comparison of measurement CCQM-K95/CCQM-P136
Author : กิตติยา เชียร์แมน
Sourceสมท. สาร ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2555) หน้า 6-16
Abstract : การดื่มชาเป็นวัฒนธรรมเก่าแก่ดั้งเดิมของชาวเอเชียโดยเฉพาะจีนและญี่ปุ่น มีงานวิจัยพบว่าในชาเขียวจะมีสาร Catechin Polyphenol โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Eqigallocatechin Gallate (EGCG) เป็นสารต้านพิษและช่วยยับยั้งการเติบโตของเซลล์มะเร็งด้วย การฆ่าเซลล์มะเร็ง โดยไม่ทำลายเนื้อเยื่อส่วนดี ช่วยลดระดับ LDL คอเรสเตอรอล อย่างไรก็ตาม หากดื่มชาที่มีสารกำจัดศัตรูพืชปนเปื้อนเป็นประจำทุกวัน อาจเป็นอันตรายต่อร่างกายได้ คณะกรรมการมาตรวิทยาโลก โดยกลุ่มมาตรวิทยาการทางด้านเคมี CCQM ได้เล็งเป็นความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยของอาหารต่อผู้บริโภคและความสำคัญของความถูกต้องของผลการวัด จึงได้จัดเปรียบเทียบผลการวัดสารกำจักศัตรูพืชในกลุ่มออร์โนคลอรีนหรือเรียกอีกอย่างว่า คลอริเนเตตไฮโดรคาร์บอน โดยเลือกที่จะศึกษา Endosulfan (II) Endosulfan sulphate พบว่าสารกลุ่มนี้เข้าไปสะสมอยู่ในพืชผักผลไม้ได้ หากเพาะปลูกในดินที่มีสารชนิดนี้สะสมอยู่ ซึ่งสถาบันมาตรวิทยาแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมกับสถาบันมาตรวิทยาแห่งเขตปกครองพิเศษฮ่องกง เป็นเจ้าภาพในการเปรียบเทียบผลการวัด CCQM-K95/CCQM-P136 และกำหนดให้แต่ละห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมโครงการวิเคราะห์ปริมาณสาร Endosulgan (II) และ Endosulfan sulfate ในใบชาเขียวบดแห้ง โดยมีการระบุความเข้มข้นว่าทั้งสองสารนี้อยู่ในวง 100-1000 g/kg สถาบันมาตรวิทยา (มว.) ได้เข้าร่วมเปรียบเทียบผลการวัดในครั้งนี้และนำเทคนิค Exact-matching double IDMS มาใช้ในการวิเคราะห์หาสารกำจัดศัตรูพืช โดยสามารถวัดหาปริมาณ Endosulfan sulfate ในใบชาเขียวได้เป็นอย่างดี อีทั้งค่าความไม่แน่นอนในการวัดมีขนาดเล็ก สมเหตุสมผล ดังนั้นการเข้าร่วมเปรียบเทียบการวัดครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญของแต่ละห้องปฏิบัติการในการประเมินความเท่าเทียมกันของผลการวัดทางมาตรวิทยา จากการใช้วิธีการวัดของตนเองและยังเป็นแนวทางในการปรับปรุงการวัดให้มีความถูกต้องและแม่นยำมากยิ่งขึ้นต่อไป

Subjectชาเขียว--การวิเคราะห์--ยาฆ่าแมลง, ยาฆ่าแมลง--การวิเคราะห์