กรมวิทย์ร่วม อย. รับประเมินชุดน้ำยาสำเร็จรูปตรวจวินิจฉัยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อขึ้นบัญชีชุดน้ำยาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ช่วยสถานพยาบาลเลือกใช้ชุดน้ำยาที่มีคุณภาพ ผลตรวจแล็บน่าเชื่อถือ

วันนี้ (17 ก.พ.) นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ทำให้มีความต้องการการตรวจหาเชื้อทางห้องปฏิบัติการมากขึ้น สถานพยาบาลจำนวนมากที่ประสงค์จะเปิดให้บริการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยใช้ชุดน้ำยาสำเร็จรูปแบบ realtime RT-PCR ที่ขณะนี้เริ่มการนำเข้ามาใช้บ้างแล้ว และจะมีความหลากหลายมากขึ้น การเลือกชุดน้ำยาที่มีมาตรฐานจึงมีส่วนสำคัญต่อการวินิจฉัยโรค กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เล็งเห็นความจำเป็นที่ต้องเปิดรับบริการประเมินชุดน้ำยาสำเร็จรูปแบบ realtime RT-PCR ให้กับบริษัทต่างๆ เพื่อนำขึ้นบัญชีชุดน้ำยาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งจะช่วยให้สถานพยาบาลนำไปเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกซื้อชุดน้ำยาสำหรับตรวจวินิจฉัยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้อย่างมีคุณภาพและประชาชนเกิดความมั่นใจ
กรมวิทย์ร่วม อย. รับประเมินชุดน้ำยาสำเร็จรูปตรวจวินิจฉัยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อขึ้นบัญชีชุดน้ำยาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ช่วยสถานพยาบาลเลือกใช้ชุดน้ำยาที่มีคุณภาพ ผลตรวจแล็บน่าเชื่อถือ
วันนี้ (17 ก.พ.) นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ทำให้มีความต้องการการตรวจหาเชื้อทางห้องปฏิบัติการมากขึ้น สถานพยาบาลจำนวนมากที่ประสงค์จะเปิดให้บริการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยใช้ชุดน้ำยาสำเร็จรูปแบบ realtime RT-PCR ที่ขณะนี้เริ่มการนำเข้ามาใช้บ้างแล้ว และจะมีความหลากหลายมากขึ้น การเลือกชุดน้ำยาที่มีมาตรฐานจึงมีส่วนสำคัญต่อการวินิจฉัยโรค กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เล็งเห็นความจำเป็นที่ต้องเปิดรับบริการประเมินชุดน้ำยาสำเร็จรูปแบบ realtime RT-PCR ให้กับบริษัทต่างๆ เพื่อนำขึ้นบัญชีชุดน้ำยาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งจะช่วยให้สถานพยาบาลนำไปเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกซื้อชุดน้ำยาสำหรับตรวจวินิจฉัยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้อย่างมีคุณภาพและประชาชนเกิดความมั่นใจ

ที่มา : Manager online 17 กุมภาพันธ์ 2563 [https://mgronline.com/qol/detail/9630000016060]