Author : โครงการสร้างความเข้มแข็งกลไกลการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน
Sourceฉลาดซื้อ 23, 193 (มี.ค. 2560) 32-36
Abstract : จากรายงานของประเทศจีน ที่พบว่า การเลี้ยงหมูด้วยยาโคลิสติน ซึ่งเป็นยาต้านแบคทีเรีย เป็นสาเหตุให้เกิดยีนดื้อยาที่เรียกว่า mcr-1 ซึ่งจะทำให้ยาโคลิสตินหมดประสิทธิภาพในการต้านหรือฆ่าเชื้อ จึงมีการเก็บตัวอย่างเนื้อหมูสันใน จากตลาดสด 6 แห่ง ในกรุงเทพมหานคร ห้างค้าปลีก 8 แห่ง และสั่งซื้ออนไลน์ 1 แห่ง รวม 15 ตัวอย่าง เพื่อตรวจหายาปฏิชีวนะตกค้าง 5 ชนิด โดยห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน ผลการทดสอบพบว่า 2 ตัวอย่าง หรือร้อยละ 13.3 มีการตกค้างของยา คลอร์เททระไซคลีน (Chlotetracycline) ซึ่งเป็นยาที่ใช้ยับยั้งของเชื้อแบคทีเรีย โดยปริมาณที่พบคือ 20.28 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม ในตัวอย่างเนื้อหมูจากตลาดใหม่บางแค และ 42.57 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม ในตัวอย่างเนื้อหมูจากตลาดยิ่งเจริญ การตกค้างของยาดังกล่าว แม้ไม่เกินมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด แต่อาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดเชื้อดื้อยาได้

Subjectเนื้อสุกร--การปนเปื้อน--การเลือกซื้อ--ข้อมูลเปรียบเทียบ.